Регионална здравна инспекция град Пловдив

Последни новини

19/01/2021 - 10:27
Регионална здравна инспекция - Пловдив   На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и За...
18/01/2021 - 10:32
График за представяне на седмичните разписания на учебните заведения в гр. Пловдив и областта за втори срок на учебната 2020 / 2021 г. в РЗИ – Пловдив   04.02.2021 г. – Р-н Централен, гр. Пловдив   05.02.2021 г....
15/01/2021 - 10:26
Регионална здравна инспекция - Пловдив   На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и За...
15/01/2021 - 10:30
Регионална здравна инспекция - Пловдив На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № Р...
30/12/2020 - 12:32
дата на пробовзимане Населено място обща алфа активност**       Bq/l обща бета активност***       Bq/l естествен уран*...

 

В А Ж Н О !!!!!

 

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, пациенти, чийто общопрактикуващ лекар е починал, моля веднага да направят избор на нов личен лекар, с цел провеждане на лечение и уреждане на временната им неработоспособност

 

В А Ж Н О !!!!!

Във връзка с усложнената епидемична обстановка подаването на документи за освидетелстване и преосвидетелстване на трайната  неработоспособност на място в приемната на РКМЕ към РЗИ Пловдив се преустановява за неопределено време. Документи може да подавате чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: гр. Пловдив, ул. „Перущица” № 1 за РКМЕ, на място ще бъдат приемани само документи за удължаване на временната неработоспособност

 

 

ЗАПОВЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ОГРАНИЧЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЗАВЕДЕНИЯТА, РЕГИСТРИРАНИ В ОДБХ - ПЛОВДИВ, КАТО КОКТЕЙЛ-БАРОВЕ И КАФЕ-АПЕРИТИВИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, ИМАЩИ УДЪЛЖЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ.

 

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЛАНОВ ПРИЕМ И ПЛАНОВА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ, ОПЛ/ДЕНТАЛНИ ЛЕКАРИ, ЛКК И ТЕЛК ВЪВ ВРЪЗКА С ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА

 

Дейности на РЗИ Пловдив

 • РЗИ осъществява държавна политика на територията на Пловдивска област с управление и администриране достъпно за наблюдение и външен контрол
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторни изследвания в своите високоспециализирани лаборатории -  микробиологична, вирусологична и паразитологична.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху заразните болести.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху здравословното състояние на контактните със заразноболни лица, заразоносителите и съмнително болните от заразни болести, на лицата по чл. 34, ал. 3 от ЗЗ както и на други лица по епидемични показания.
 • РЗИ Пловдив извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите.
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на влиянието им върху здравето на гражданите.
 • РЗИ Пловдив извършва наблюдение, оценка и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените сгради, на замърсителите в храни и на питейните води.
 • РЗИ Пловдив оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив контролира регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебни заведения и здравни кабинети
 • РЗИ Пловдив извършва следдипломно практическо обучение в областта на опазването на общественото здраве.