ДЕЙНОСТИ СЪС ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА

 

По смисъла на т. 11 от допълнителните  разпоредби на Закона за здравето Дейности със значение за здравето на човека" са:

 • устройство на урбанизираните територии;
 • проектиране, строителство, реконструкция, разширение, въвеждане в експлоатация на жилищни сгради и обекти с обществено предназначение;
 • поддържане чистотата на населените места от общините;
 • изпълнение на имунизационния календар на Република България;
 • недопускане и ограничаване на вътрешноболничните инфекции в лечебните заведения;
 • извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация;
 • изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания;
 • спазване на физиологичните норми за организирано хранене на групи от населението;
 • дейността на службите по трудова медицина;
 • дейността с опасни отпадъци от лечебните и здравните заведения;
 • спазване на изискванията за осигуряване здравословно хранене на групи от населението;
 • дейността с азбест и/или азбестосъдържащи материали;
 • спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за реклама и продажба на алкохолни напитки;
 • спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене.