Лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАРЕДБА № 30 от 19.07.2004г.

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ С ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ В ДРУГА РЗИ, РЕГИСТРИРАЛИ АДРЕСИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЗИ - ПЛОВДИВ,  НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 41, АЛ. 5 ОТ ЗЛЗ

ПЪРВИЧНА ПОМОЩ

АИП ПМП - амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ

АГП ПМП - амбулатория за групова практика за първична медицинска помощ

АИП ППДМ - амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина

АГП ППДМ - амбулатория за групова практика за първична помощ по дентална медицина

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОМОЩ

АИП СМП - амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ

АГП СМП - амбулатория за групова практика за специализирана медицинска помощ

АИП СПДМ - амбулатория за индивидуална практика за специализирана помощ по дентална медицина

АГП СПДМ - амбулатория за групова практика за специализирана помощ по дентална медицина

 

 ЦЕНТРОВЕ

МЦ - медицински център

ДЦ - дентален център

МДЦ - медико-дентален център

ДКЦ - диагностично-консултативен център

    

ЛАБОРАТОРИИ

МДЛ - медико-диагностична /клинична/ лаборатория

МТЛ - медико-техническа лаборатория

  

ХОСПИСИ