Мониторинг на води от 07.05 – 13.05.2020 г.

Мониторинг

 

Санитарно -микробиологични изпитвания

 

 

Физико – химични изпитвания

 

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП /Б/

3

-

3

 

-

 

3

-

Постоянен

ЗК-В /А/

5

1.Парк Родопи-

Колиформи и е.коли

 

5

1.Парк Родопи-цвят

2.с.Брани поле-нитрати

 

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

-

-

-

-

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

-

-

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

-

-

-

-

-

-

Повърхностни води /ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

-

-

-

-

-

-