Вътрешни правила за достъп до обществена информация

УТВЪРДИЛ,

ДИРЕКТОР РЗИ – ПЛОВДИВ:

         / Д-Р ВАНЯ ТАНЧЕВА-МАНЧЕВА/

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР ОТ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1 (1) Вътрешните правила на РЗИ – Пловдив за предоставяне на достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор уреждат приемането, регистрирането, разпределението, разглеждането на заявления и устни запитвания за достъп до обществена информация, изготвянето на решения за отказ или предоставяне на обществена информация; постъпването, разглеждането на искания за повторно използване на информация от обществения сектор, изготвянето на решение за предоставяне или отказ за предоставяне на информация за повторно използване, съгласно разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.

(2) Вътрешните правила на РЗИ – Пловдив за предоставяне на достъп до обществена информация не се прилагат за: информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица; достъп до лични данни; достъп до класифицирана информация, съгласно Закона за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/.

(3) Право на достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор имат: гражданите на Република България, чужденците, лицата без гражданство и юридическите лица. Те могат да подадат писмено заявление или да отправят устно запитване за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в РЗИ – Пловдив.

Чл. 2(1) Целта на тези вътрешни правила е да се удовлетвори правото на достъп до обществена информация, при спазване на законовия ред и въз основа на принципите:

 • Откритост, достоверност и пълнота на информацията;
 • Осигуряване на еднакви условия за достъп;
 • Осигуряване на законност при търсенето и при получаването й;
 • Защита на правото на информация;
 • Защита на личните данни;
 • Гарантиране сигурността на обществото и държавата.

           Чл. 3 Обществена информация е тази, която е свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Информацията е обществена независимо от вида на нейния материален носител.

           Чл. Видове обществена информация:  Официална и служебна.

(1) Официалната информация се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.

 (2) Служебната информация е тази, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.

          Чл. 5 (1) Повторно използване на информация от обществения сектор е използването й за търговски или нетърговски цели, различни от първоначалната цел, за която е била създадена в рамките на правомощията или функциите на организация от обществения сектор.

  (2) Предоставянето на информация от обществения сектор на организация от обществения сектор във връзка с осъществяване на нейните правомощия или функции не е повторно използване по смисъла на тези правила.

         Чл. 6(1) Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване и на организации от обществения сектор при условията и по реда на ЗДОИ.                                 (2)Ако информация от обществения сектор е поискана за повторно използване от организация по ал. 1 във връзка с осъществяване на дейности, които са извън нейните правомощия или функции, се прилагат същите условия

         Чл. 7 РЗИ – Пловдив осигурява условия за улеснено търсене на информация от обществения сектор, като поддържа и публикува списъци с основни документи и съответните метаданни чрез различни механизми за онлайн достъп и в машинночетим формат или по друг подходящ начин.

          Чл. 8 Дейността по приемането, регистрирането, разглеждането и изготвянето на решения по ЗДОИ се организира и координира от Главен секретар на РЗИ – Пловдив.

 

ІІ. ПРИЕМАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПИСМЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ И УСТНИ ЗАПИТВАНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

       Чл. 9(1) Искането за информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление.Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща по чл. 15, ал. 1, т. 4 или чрез платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в. В тези случаи не се изисква подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

 (2) Писмените заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се приемат в деловодството на РЗИ – Пловдив, находящо се на ет. 1 в сградата на инспекцията, с адрес: гр. Пловдив, ул. „ Перущица ” № 1,  всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00 часа. За писмени се считат и заявленията получени по факса на РЗИ – Пловдив, както и заявленията направенипо електронен път на адреса на електронната поща, публикувана на интернет страницата на инспекцията или чрез платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в от Закона за достъп до обществена информация.В тези случаи не се изисква подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

              Заявлението може да се изготви и подаде по образец / Приложение №1 от тези правила/, който заявителите могат да получат от служител в деловодството на инспекцията или от официалната електронна страница на РЗИ – Пловдив.

(3) Устните запитвания се приемат от лицата, определени със заповед на директора на РЗИ-Пловдив. За приемането се съставя  протокол, съгласно утвърден образец/Приложение № 2 от тези правила/.

 (4) В деловодството на РЗИ – Пловдив, находящо се на ет. 1 в сградата на инспекцията,са обявенивъзможните форми за предоставяне на достъп до обществена информация, дължимите разходи и начините за заплащането им.

             Чл. 10 Постъпилите писмените заявления и устните запитванияза предоставяне на достъп до обществена информация в РЗИ – Пловдив подлежат на завеждане в деловодната програма на инспекцията и задължителна регистрацияв регистър, нарочно създаден за целта.

          Чл. 11 Когато заявителя не получи достъп до искана обществена информация въз основа на устно запитване или счита предоставената му информация за недостатъчна, той може да подаде писмено заявление.

 

ІІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

         Чл. 12 При разглеждането на заявленията за достъп до обществена информация, се извършва последователна преценка на следните факти и обстоятелства:

(1) Съдържанието на заявлението за достъп, което съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация трябва да е :

т. 1 трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;

т. 2 описание на исканата информация;

т. 3 предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;

т. 4 адреса за кореспонденция със заявителя.

(2) Описанието на исканата информация в заявлението трябва да е такова, че да е ясно точно каква информация се иска. В случай, че не е ясно точно каква информация се иска или когато исканата информация е формулирана много общо се подготвя писмо до заявителя, с което се уведомява за това и му се указва да уточни предмета на исканата обществена информация.

(3) В случай, че заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация до 30 дни, заявлението се оставя без разглеждане. Ако заявителят уточни предмета, заявлението се разглежда по общия ред.

(4) Проверка на обстоятелството дали РЗИ – Пловдив разполага с исканата информация  - в случай, че инспекцията не разполага с исканата информация, но има данни за нейното местонахождение се препраща заявление и се изготвя писмо, с което уведомява за това заявителя.В уведомителното писмозадължително се посочват наименованието и адресът на съответния орган или юридическо лице.

(5) Когато РЗИ – Пловдив не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение се подготвя писмо, с което се уведомява заявителя за това.

(6) Достъпът до официалната обществена информация е свободен и се осъществява по реда на Закона за достъп до обществената информация.

           Достъпът до служебната обществена информация е свободен, но може да бъде ограничаван в следните случаи: когато информацията есвързана с оперативната подготовка на актовете на РЗИ – Пловдив и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за инспекцията, становища и консултации); когатосъдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от РЗИ – Пловдивили от негово име, както и сведения, свързани с тях, и е подготвена от администрациятана инспекцията.

            При прилагането на горецитираните ограничения, следва да се има предвид, че същите не могат да се прилагат след изтичане на две години от създаването на такава информация. Освен това, достъпът до служебната обществена информация не може да се ограничава при наличие на надделяващ обществен интерес. Надделяващ обществен интересе налице, когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на задължените субекти по чл. 3от Закона за достъп до обществената информация.

(7) При липса на основание за отказ от предоставяне на достъп се извършва проверка за наличие на някое от следните обстоятелства:

 1. По принцип, достъпът до обществена информация, създавана, получавана или съхранявана във връзка с дейността на РЗИ – Пловдив е свободен.Ограничение на правото на достъп е предвидено с оглед защита интересите на трето лице – случаите когато горепосочената информация представлява търговска тайна и чието предоставяне или разпространение би довело до нелоялна конкуренция между търговци.

             Това ограничение не се прилага в случаите на надделяващ обществен интерес.До доказване на противното обществен интерес от разкриването на иформацията е налице, когато тя:дава възможност на гражданите да си съставят мнение и да участват в текущи дискусии;улеснява прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ относно вземаните от тях решения;гарантира законосъобразното и целесъобразното изпълнение на законовите задължения от субектите по чл. 3от ЗДОИ;разкрива корупция и злоупотреба с власт, лошо управление на държавно или общинско имущество или други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица; опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси;е свързана със страните, подизпълнителите, предмета, цената, правата и задълженията, условията, сроковете, санкциите, определени в договори, по които едната страна е задължен субект по чл. 3от ЗДОИ.

 1. ЗДОИ ограничава достъпа до информация, в случаите, в които предмет на заявлението за достъп до информация е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени в закон. В тази хипотеза попадат държавната тайна /това е информация, чието узнаване може да увреди националната сигурност, конституционно защитения ред, външната политика, отбраната /, служебната тайна – категориите информация, които могат да бъдат класифицирани като служебна тайна, са определени в отделни закони.
 2. Следващото ограничение се отнася за случаите когато, исканатаобществена информация е била предоставяна на заявителя през предходните 6 месеца.
 3. Следващотоограничение на правото на достъп до информация е регламентирано отново с оглед защита интересите на трето лице – достъп до личните му данни. Законът за досъп до обществена информация изрично предвижда, че личните данни са извън неговия обхват.В тази категория данни попада информацията, отнасяща се до физическите лица и разкриваща тяхната физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Следва да се направи разграничение между случаите когато се иска достъп обществена информация, съдържаща лични данни, и случаите в които се иска достъп до информация, изцяло представляваща лични данни.

В първия случай информацията попада в обхвата на ЗДОИ и информацията може да се предостави, при съобразяване с разпоредбата на чл. 31 от закона.Ако при разглеждането на заявлението за достъп до информация се констатира, че исканата информация съдържа личните данни на трето лице се подготвя писмо, с което се иска неговото изричното писмено съгласие за предоставяне на отнасящата се до него информация. В този случай срокът за разглеждане на заявлението може да бъде удължен, но с не повече от четиринадесет дни.

При изрично несъгласие от третото лице, постъпилов срока за разглеждане на заявлението за достъп се изготвя проект на решение за предоставяне на достъп до информация, с което се предоставя исканата информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, която засяга интересите на третото лице.

Ако третото лице е дало съгласие за достъп до информацията, отнасяща се до него се изготвя проект на решение за предоставяне на достъп до информация, в което се спазват точно условията, при които третото лице е дало съгласие за предоставяне на отнасящата се до него информация.

В случаите, в които третото лице се явява задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена информация по смисъла на ЗДОИ, както и когато е налице надделяващ обществен интерес от разкриването на информацията, не е необходимо съгласието на трето лице.

* Преценката на гореописаните факти и обстоятелства следва да бъде извършена в шестдневен срок от датата на регистриране на заявлението за достъп до информация!

 

IV.  ИЗГОТВЯНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ИЛИ ОТКАЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ. СРОКОВЕ.

  

              Чл. 13 След извършването на гореописаните действия се преминава към изготвянето на проект на решениеза предоставяне или отказ за предоставяне на обществена информация.

              Чл. 14 (1) В решението,с което се предоставя достъп до исканата обществена информация, задължително се посочва:

 1. степента на осигурения достъп до исканата обществена информация -

            ЗДОИ урежда случаите, в които исканата обществена информация съдържа както данни, достъпът до които е свободен, така и такива, достъпът до които е ограничен. В тези случаи, се предоставя частичен достъп до информация – ограничените за достъп части се заличават, а останалата част от документа се предоставя;

2. срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация, койтоне може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението;

3. мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;

4. формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация – формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:преглед на информацията - оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;устна справка;копия на материален носител; копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните – в този случай се определят и техническите параметри за запис на информацията.

* За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от изброените формите.

 * Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово-говорния апарат, могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.

* РЗИ – Пловдив е длъжнада се съобразис предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена информация, освен в случаите, когато:за нея няма техническа възможност;е свързана с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето;води до възможност за неправомерна обработка на тази информация или до нарушаване на авторски права.

В тези случаи достъп до информацията се предоставя във форма, която се определя от РЗИ – Пловдив.

5.разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация, съгласно регламентираното в чл. 15 от настоящите правила.

(2) В решението могат да бъдат посочени други органи, организации или лица, които разполагат с по-пълна информация.

Чл. 15 (1) Достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ.С оглед гарантиране събирането на дължимите от заявителите суми при предоставяне на достъп до обществена информация, в закона е изрично предвидено, че исканата обществена информация се предоставясамо следзаплащане на дължимите разноски, въз основа на представен платежен документ.

(2) Достъпът до обществена информация е безплатен – заплащат се единствено разходите по предоставянето на информацията. Размерът на дължимата сума не може да превишава материалните разходи по предоставянето на исканата информация.

Със Заповед № ЗМФ - 1472 от 29 ноември 2011 г. на министъра на финансите за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация, са определени следните стойности на нормативите, в зависимост от вида на материалния носител, без включен ДДС:

 1. дискета - един брой - 0,50 лв.;
 2. СD- един брой - 0,50 лв.;
 3. DVD–eдин брой - 0,60 лв.;
 4. разпечатване - една страница (А4) - 0,12 лв.;
 5. ксерокопие - една страница (А4) - 0,09 лв.;
 6. факс - една страница (А4) - 0,60 лв.;
 7. видеокасета - един брой - 3,25 лв.;
 8. аудиокасета - един брой - 1,15 лв.;
 9. писмена справка - една страница (А4) - 1,59 лв.

(3) Когато заявителят е поискал достъпът до информация да му бъде предоставен по електронен път и е посочил адрес на електронна поща за получаването, не се заплащат разходи по предоставянето.

(4) В случай, че заявителят не плати определените разходи, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация. Това правило не се прилага, когато заявлението е подадено чрез платформата за достъп до обществена информация или по електронен път.

(5) Не се заплащат допълнителните разходи за поправяне и/или допълване на предоставената обществена информация в случаите, когато тя е неточна или непълна и това е поискано мотивирано от заявителя.

Чл. 16 (1) След преценка на обстоятелствата по чл. 12 от настоящите правила се изготвя проект на решение за отказ от предоставяне на информация, ако са налице някое от гореизброените ограничения на правото на достъп до обществена информация, а именно:

 1. информацията есвързана с оперативната подготовка на актовете на РЗИ – Пловдив и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за инспекцията, становища и консултации);
 2. информацията съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от РЗИ – Пловдивили от негово име, както и сведения, свързани с тях, и е подготвена от администрациятана инспекцията;
 3. информацията представлява търговска тайна и чието предоставяне или разпространение би довело до нелоялна конкуренция между търговци. В този случай, в проекта на решение за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация, задължително се посочват обстоятелствата, които водят до нелоялна конкуренция между търговци;
 4. предмет на заявлението за достъп до информация е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени в закон;
 5. исканата обществена информация е била предоставяна на заявителя през предходните 6 месеца;
 6. в хипотезата на чл. 31 от ЗДОИ - при изрично несъгласие от третото лице, постъпило в срока за разглеждане на заявлението за достъп, исканата информация се предоставя в обем и по начин, който да не разкрива информацията, която засяга интересите на третото лице.

(2) В решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се посочват правното и фактическото основание за отказ по ЗДОИ, датата на издаване на решението и редът за неговото обжалване.

(3) В чл. 37, ал. 1 от ЗДОИ са уредени правните основания за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация, а именно;

 1. исканата информация е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон, както и в случаите по чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ;
 2. достъпът засяга интересите на трето лице и то изрично е отказало предоставяне на исканата обществена информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес;
 3. исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца.

В изброените случаи, се предоставя частичен достъп само до онази част от информацията, достъпът до която не е ограничен.

Чл. 17 (1) Срокове за изготвяне на решение за предоставяне или отказ за предоставяне на обществена информация:

т.1 В четиринадесет дневен след датата на регистриране на заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация, директорът на РЗИ - Пловдив следва да вземе решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация, за което писмено уведомява заявителя.

т.2 Срокът по т. 1 може да бъде удължен, но с не повече от 10 дни, когато поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка.

т.3 Когато не е ясно каква точно информация се иска или когато тя е формулирана много общо и се изпраща писмо до заявителя за уточняване предмета на исканата информация, срокът започва да тече от датата на уточняване на предмета на исканата обществена информация. Като в този случай, в писмото до заявителя за уточняване на предмета на исканата информация се посочват причините за удължаване на срока.

т.4 Срокът по т. 1 може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни и когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й.

т.5 При препращане на заявление за достъп до обществена информация от друг орган или юридическо лице, срокът по т. 1 започва да тече от момента на постъпване на препратеното заявление в РЗИ – Пловдив.

Чл. 18 Решенията за предоставяне или отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се съгласуват с юрист.

Чл.19 Решението за предоставяне на достъп / или за отказ до исканата обществена информация се изпраща по пощата с обратна разписка или  по електронен път, когато заявителят е поискал информацията да му бъде предоставена по електронен път и е посочил адрес на електронна поща.

Чл. 20 (1) За предоставянето на достъп до обществена информация се съставя протокол, съгласно образец /Приложение № 3/.

(2) Когато заявителят е поискал достъпът до информация да му бъде предоставен по електронен път и е посочил адрес на електронна поща за получаването се изпраща на посочения адрес. В тези случаи не се съставя протоколът по ал. 1.

(3) Ако заявителят е променил адреса на електронната поща, без да е уведомил РЗИ - Пловдив, или е посочил неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането й.

(4) В случаите на неявяване на заявителя в определения с решението срок, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация.

(5) Алинея 4 не се прилага, когато заявлението е подадено чрез платформата за достъп до обществена информация или по електронен път.

Чл. 21. Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред Административен съд гр. Пловдив, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 22 В случаите, когато съдът установи незаконосъобразност, той отменя изцяло или частично или изменя обжалваното решение, като задължава органа да предостави достъп до исканата обществена информация.

V.ПУБЛИКУВАНЕ НА АКТУАЛНА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 23 (1) Главен секретар на РЗИ-Пловдив организира и контролира периодичното публикуване, в интернет страницата на инспекцията, на актуална информация, съдържаща:

 1. описание на правомощията на Директора на РЗИ - Пловдив и данни за организацията, функциите и отговорностите на звената от структурата на инспекцията;
 2. списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на Директора на РЗИ - Пловдив;

        3.  описание на информационните масиви и ресурси, използвани от РЗИ -

Пловдив;

         4. наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на деловодството на РЗИ - Пловдив;

          5. устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите;

           6. стратегии, планове, програми и отчети за дейността;

           7. информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси;

           8. информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки;

           9. информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж от ЗДОИ и форматите, в които се поддържа информацията;

          10. обявления за конкурси за държавни служители;

           11. подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

            12.информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му;

             13. информацията по чл. 14, ал. 2, т. 1-3от ЗДОИ;

              14. информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета

от ЗДОИ;

 1. друга информация, определена със закон.

(2) Информацията по ал. 1 се публикува, съответно се обявява, в срок три работни дни от приемането на съответния акт или от създаването на съответната информация.

(3) Определено от директора лице изготвя годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор, който включва и данни за направените откази и причините за това. Годишният отчет е част от ежегодните доклади по чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията.

(4) Всекция "Достъп до информация", на интернет страницата на РЗИ - Пловдив, се обявяват данните по, т. 4 и т. 9 на ал. 1 от настоящия член и годишните отчети по ал. 3, съществуващите вътрешни правила относно достъпа до обществена информация, нормативите за разходите за предоставяне на достъп до информация по чл. 20, ал. 2 от ЗДОИ и повторно използване на информация от обществения сектор по чл. 41 ж от ЗДОИ, реда за достъп до публичните регистри, съхранявани от РЗИ - Пловдив.

Чл. 24.(1) Администрацията на Министерския съвет създава и поддържа платформа за достъп до обществена информация. Платформата осигурява възможност за подаване на заявления за достъп до информация.                                                                                            

(2) На платформата по ал. 1 се публикуват подадените чрез платформата заявления, решенията по тях и предоставената обществена информация при спазване на защитата на личните данни на заявителя съгласно Закона за защита на личните данни.

Чл. 25 Държавната агенция "Електронно управление" създава и поддържа портал за отворени даннив който РЗИ-Пловдивпубликува информацията по настоящите правила и по ЗДОИ, достъпът до която е свободен.

Чл. 26 (1) Обобщената информация за органите и техните администрации, съдържаща данните по чл. 15 от ЗДОИ, както и друга информация във връзка с прилагането на ЗДОИ, се включва в доклада за състоянието на администрацията, който се приема от Министерския съвет.

(2) Обобщената информация по ал. 1 се публикува ежегодно на интернет страницата на Министерския съвет.

 

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Чл. 27 (1) Информацията от обществения сектор се предоставя във формат и на език, на който тя е събрана, съответно създадена, или в друг формат и в отворен, машинночетим формат, заедно със съответните метаданни. Предоставянето на данните в отворен машинночетим формат се осъществява в съответствие с целите по чл. 15б от ЗДОИ. Форматът и метаданните в тези случаи съответстват на официалните отворени стандарти.

(2) РЗИ - Пловдив не е длъжна да предоставя информация за повторно използване, когато това изисква нейното създаване или адаптиране или когато е свързано с предоставяне на части от документи или други материали, което изисква непропорционално много усилия, излизащи извън рамките на обичайната операция.

(3) РЗИ - Пловдив не е длъжна да продължава създаването или събирането на определен вид информация за нуждите на повторното й използване.

(4) По искане на заявителя и при възможност исканата информация се предоставя по електронен път на електронния адрес или по други подходящи начини за предоставяне на информацията в електронна форма.

(5) РЗИ - Пловдив предоставя за повторно използване информацията безусловно или при определени от тях условия в рамките на определените в наредбата по чл. 15г, ал. 3 от ЗДОИ стандартни условия.

                                                                                                

VII. ПОСТЪПВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИТЕ ИСКАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОРЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ

 

            Чл. 28 (1)За предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване е необходимо да се отправи писмено искане. Искането се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща по чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗДОИ или на портала за отворени данни.

(2) Когато искането е подадено по електронен път, РЗИ - Пловдив е длъжна да отговори също по електронен път. В този случай потвърждаване на получаването на отговора не се изисква.

(3) Писменото искане подлежи на завеждане в деловодната програма на инспекцията.

Чл. 29 (1) Ограниченията за повторно използване информация от обществения сектор са както следва:

 1. информация, чието съдържание е свързано с дейност, попадаща извън правомощията и функциите на РЗИ - Пловдив;
 2. информация, която е обект на право на интелектуална собственост на

трето лице;

 1. информация, която е събрана или създадена от обществени радио- и телевизионни оператори или техни регионални центрове;
 2. информация, представляваща класифицирана информация;
 3. информация, съдържаща статистическа тайна, събирана и съхранявана от Националния статистически институт или от орган на статистиката;
 4. информация, съдържаща производствена или търговска тайна или професионална тайна по смисъла на закон;
 5. информация, за получаването на която заявителят трябва да докаже правен интерес съгласно закон;
 6. информация, представляваща части от документи, които съдържат само емблеми, гербове и отличителни знаци;
 7. информация, съдържаща лични данни, чието повторно използване представлява недопустим достъп или недопустима обработка на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) При надделяващ обществен интерес по смисъла на Закона за достъп до обществена информация, РЗИ - Пловдив предоставя за повторно използване информация, съдържаща производствена или търговска тайна.

(3) В случаите по ал. 2 РЗИ - Пловдив може да забрани повторното използване за търговски цели или по начин, който би довел до нелоялна конкуренция или до друго ограничаване на конкуренцията по смисъла на дял втори от Закона за защита на конкуренцията.

Чл. 30 При наличието на някое от ограниченията от настоящите правила, за повторно използване се предоставя само тази част от информацията, достъпът до която не е ограничен.

Чл. 31 (1) Изискванията към съдържанието на решението за отказ за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване са както следва:

 1. Решението следва да се мотивира - решението съдържа фактическото и

        правното основание за отказ;

 1. Когато отказът е на основание чл. 41б, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ, в решението се посочва физическото или юридическо лице, което притежава правата, ако то е известно, или лицето, от което РЗИ - Пловдив е получила информацията, и разрешението да я ползва;
 2. Решението следва да има дата на вземане на решението;
 3. В Решението следва да е посочен реда за неговото обжалване.

(2) Основанията за издаване на решение за отказ за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване са:

 1. закон забранява предоставянето на поисканата информация;
 2. искането не отговаря на условията по чл. 41 е от ЗДОИ.

(3) Не може да е основание за отказ наличието на лични данни в информацията от обществения сектор, която е поискана за повторно използване, в случаите, когато тази информация съставлява или е част от публично достъпен регистър.

Чл. 32 Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията.

Чл. 33 Срокове за изготвяне на решение за предоставяне или за отказ за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване:

т.1 В четиринадесет дневен срок след датата на постъпване на писменото искане, Директорът на РЗИ - Пловдив следва да вземе решение за предоставяне или за отказ за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване, което се съобщава на заявителя;

т.2 В случаите, когато поисканата информация има значение за определен период от време, РЗИ - Пловдив трябва да я предостави в разумен срок, в който информацията не е загубила своето актуално значение;

т.3 Срокът по т. 1 може да бъде удължен до 14 дни, когато искането за повторно използване на информация от обществения сектор се характеризира със сложност и изисква повече време за предоставянето й.

Чл. 34 Решенията за предоставяне или за отказ за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване се обжалват пред Административен съд гр. Пловдив, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 35 За неуредените случаи се прилагат правилата за предоставяне на достъп до обществена информация, доколкото същите не противоречат на законовата регламентация на повторното използване на информация от обществения сектор.

Неразделна част от настоящите правила са следните приложения:

 1. Образец на заявление за предоставяне на достъп до обществена информация - Приложение № 1;
 2. Образец на Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация - Приложение № 2;
 3. Образец на Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация - Приложение № 3.

§1. Настоящите правила влизат в сила от датата на утвърждаването им от директора на РЗИ - Пловдив.

§2. Настоящите правила да се публикуват в интернет страницата на РЗИ - Пловдив, а образци от заявлението и протоколите да се предоставят в деловодството на РЗИ - Пловдив.

§3. Настоящите правила са утвърдени със Заповед № РД-01-18/08.01.2019 год. на Директора на РЗИ - Пловдив.

 

 

                                                                                                                    Приложение № 1

ДО

ДИРЕКТОРА

НА РЗИ ПЛОВДИВ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за достъп до обществена информация

 

от       _____________________________________________________________________

/ трите Ви имена или наименование на ЮЛ, от името на което се подава заявлението/,

 

адрес за контакти: гр./село_____________________общ./област_____________________,

п.к.__________улица/ж.к._________________________, № /блок________, вх.________,

ет._____,ап.____,

___________________________________________________________________________

/ телефонен номер или електронен адрес за връзка/

 

        УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ЖО ДИРЕКТОР,

 

               На основание чл 24, ал.1 и чл.25 от Закона за достъп до обществена информация, моля да ми бъде предоставена наличната в Регионална здравна инспекция - Пловдив информация относно:

 

 

 

 

 

Във връзка с това, моля да ми бъдат предоставени следните документи:

 

 

 

 

 

 

 

               Исканата информация желая да получа в следната форма:

 • Преглед на информация - оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;
 • Устна справка;
 • Копия на материален носител;
 • Копия предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

 

 

Дата:_______________________________________________ Подпис:_______________

 

                                                                                                                    Приложение № 2

 

ПРОТОКОЛ

ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА

ИНФОРМАЦИЯ

 

 

          Днес,…………………………………………………………………………………

(дата; имена на служителя)

 

………………………………………………………………………………………………

(длъжност, отдел)

 

прие от г-н/г-жа…………………………………………………………………………....

(трите имена или наименованието и седалището на заявителя)

 

адрес за кореспонденция:………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

телефон……………………., ел. поща…………………………………………………..

 

           

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

ОПИСАНИЕ НА ИСКАНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

                 Желая да получа исканата информация в следната форма:

 • Преглед на информация - оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;
 • Устна справка;
 • Копия на материален носител;
 • Копия предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

 

 

Заявител:………………………….                                Служител:………………………

                                             

 

                                                                                                                        Приложение № 3

 

 

ПРОТОКОЛ

за предоставяне на достъп до обществена информация

 

 

на…………………………………………………………………………………………..

по заявление с вх. №……………………………………………………………………...

 

           

            Днес,……………………, се състави настоящият протокол на основание чл. 35, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация, с който се удостоверява изпълнението на Решение №………………. 20.... г. на Директора на РЗИ – Пловдив, за предоставянето на достъп.

           След като се установи, че сумата, посочена в т………от решението за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване, е           заплатена            с          платежен        документ:……………….. …………………………………………………………………………………………………...

на заявителя……………………………………………………………………………………

......................................................................................................................................................

         (трите имена или наименованието и седалището на юридическото лице и трите имена на неговия представител)

адрес за кореспонденция:…………………………………………………………………….,

беше предоставен/а…………………………………………………………………................

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

(посочва се информацията и формата за предоставянето й)

 

 

         Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за РЗИ - Пловдив, и за заявителя.

 

 

Предал:…………………………                                   Получател:…………………………

Име и длъжност                                                              Заявител:…………………………….

на служителя:……………………..                               /Пълномощник:……………………...

……………………………………..                              ………………..,пълномощно №........

…………………………………….                               от……………..издадено от………….