Здравна информация

 • - За лечебни и здравни заведения
 • - Лекарскa консултативнa комисия
 • - Световни здравни дни
 • - Лабораторни изследвания
 • - Здравен контрол
 • - Седмичен бюлетин
 • - Здравно-информационни материали
 • Достъп до информация и услуги

 • - Антикорупция и конфликт на интереси
 • - Формуляри и бланки
 • - Информация
 • Профил на купувача

 • - профил на купувача - архив
 • Страница документ

 • - Заявление за достъп до обществена информация
 • - Заявление за издаване на хигиенно заключение
 • - Заявление за регистрация на дрогерия
 • - Заявка за ваксини
 • - Заявление за международен сертификат за имунизации
 • - Заявление за свидетелство за имунизационно състояние
 • - Заповед 258
 • - заявление 258
 • - Процедура 258
 • - Заявление 259
 • - Здравно заключение 259
 • - Процедура 259
 • - Заявление за лабораторни изследвания
 • - заявление 268
 • - Процедура 268
 • - Становище 268
 • - заявление 341
 • - Процедура 341
 • - заявление 466
 • - Процедура 466
 • - заявление 467
 • - Процедура 467
 • - заявление 477
 • - Процедура 477
 • - заявление 558
 • - Процедура 558
 • - заявление 685
 • - Процедура 685
 • - Разрешение 685
 • - Протокол 881
 • - Процедура 881
 • - Заповед 882
 • - заявление 882
 • - Процедура 882
 • - заявление 883
 • - Процедура 883
 • - Удостоверение 961 чл.81 ал.1 т.1
 • - Удостоверение 961 чл.81 ал.1 т.2
 • - Процедура 961
 • - Заповед за заличаване на лице от регистъра практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
 • - Заявление за заличаване от регистъра на лицата, които практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
 • - Процедура 1088
 • - Разрешение 1089
 • - Процедура 1089
 • - заявление 1102
 • - Процедура 1102
 • - Заповед за прекратяване разрешение за съхраняване и продажба на лекарствени продукти
 • - Заявление за разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти
 • - Процедура 1336
 • - Становище 1338
 • - Здравно становище 1338
 • - Процедура 1338
 • - Процедура 1349
 • - Протокол за оценка на седмичното учебно разписание
 • - Процедура по изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици
 • - Процедура вписване в регистъра на ООП
 • - Разрешение за извършване на дейности с азбест
 • - ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТИ С АЗБЕСТ
 • - Хигиенно заключение за аптеки
 • - Заявление за хигиенно заключение
 • - Процедура хигиенно заключение
 • - заявление за осъществяване на лечебна дейност
 • - Заявление за промяна в данните на лечебна дейност
 • - Удостоверение за изпълнение на изискванията за лечебно заведения
 • - Процедура по издаване на удостоверение за съответствията с изискванията за лечебни заведения
 • - заявление 1793
 • - Процедура 1793
 • - Удостоверение 1793
 • - Хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци
 • - Процедура по издаване на хигиенно заключение за извършвване на дейности с опасни отпадъци
 • - Заявление за издаване на свидетелство за имунизационно състояние.
 • - Процедура по издаване на свидетелство за имунизационно състояние
 • - Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект
 • - Заявление за оценка на инвестиционен обект
 • - Процедурa по издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект
 • - ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД (УП 3)
 • - Заявление за трудов и/или служебен стаж на осигурени лица
 • - Заявление за получаване на рецептурни бланки
 • - ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛНИ РЕЦЕПТУРНИ БЛАНКИ
 • - Заявление за унищожаване на лекарствени продукти
 • - Становище за унищожаване на лекарски продукти
 • - Хигиенно заключение за оценка на инвестиционен обект
 • - Процедура по издаване на хигиенно заключение за проектна документация
 • - Заявление за регистрация на лечебно заведение
 • - процедура по издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания от лечебните заведения
 • - Заявление за удостоверение за пререгистрация
 • - Удостоверение за регистрация на лечебно заведение
 • - Становище за шум
 • - Процедура по издаване на становище за спазване изискванията за шум
 • - Заявление 1088
 • - Заповед 1088
 • - Заявление 1089
 • Публикации

 • - СПРАВКА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ЗА 01.12.2017 Г. - 31.12.2017 Г.
 • - МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАВИШЕНА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ ОТ ОСТРИ РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 • - ЗАПАЗВА СЕ ВИСОКОТО НИВО НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТТА ОТ ОСТРИ РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ОБЛ. ПЛОВДИВ
 • - ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
 • - СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 9/2001 г. В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПЕРИОД: 02.03 – 13.03.2020 г.
 • - Заповед РД-01-124 на МЗ
 • - СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 9/2001 Г. В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПЕРИОД: 02.03 – 13.03.2020 Г.
 • - РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА, ВЗЕТИ ОТ ПУНКТОВЕ – ОТ ЧЕШМИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.03.2020 Г. –11.03.2020 Г.
 • - НА ВНИМАНИЕТО НА РЪКОВОДСТВОТО НА ВСИЧКИ ДЕТСКИ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД И ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 • - МЕРКИ ЗА ГРИПНА ВАКАНЦИЯ
 • - ОСНОВНИ ПРАВИЛА И СТЪПКИ ЗА ХИГИЕНА НА РЪЦЕТЕ
 • - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОТНОСНО COVID-19
 • - МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 НА РАБОТНОТО МЯСТО
 • - ОБЯВЯВА СЕ ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, СЧИТАНО ОТ 06.03.2020 Г. ДО 11.03.2020 Г.
 • - ПРИЛОЖЕНИЕ 7 И ПРИЛОЖЕНИЕ 7А КЪМ ЧЛ. 13 НА НАРЕДБА 15 ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 • - АКТУАЛИЗИРАН ФОРМУЛЯР ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ НА ПРИСТИГАЩИ ОТ КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА И ОТ ИТАЛИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНА СИТУАЦИЯ ОТ НОВ КОРОНАВИРУС 2019-NCOV
 • - АКТУАЛИЗИРАН АЛГОРИТЪМ НА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЛИЦА, ПРИСТИГАЩИ ОТ КИТАЙ И ИТАЛИЯ
 • - УКАЗАНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА БОЛНИЧЕН ЛИСТ ПРИ КАРАНТИНА
 • - ДЕФИНИЦИЯ ЗА СЛУЧАЙ НА COVID-19 КЪМ 28.02.2020 Г.
 • - РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА, ВЗЕТИ ОТ ПУНКТОВЕ – ОТ ЧЕШМИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.02.2020 Г. – 28.02.2020 Г.
 • - РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕН МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В СЕЛО БРЕСТОВИЦА, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 • - ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ДЕТСКИ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
 • - ДО ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
 • - РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА, ВЗЕТИ ОТ ПУНКТОВЕ – ОТ ЧЕШМИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.02.2020 Г. – 20.02.2020 Г.
 • - ФОРМУЛЯР ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ НА ПРИСТИГАЩИ ОТ КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНА СИТУАЦИЯ ОТ НОВ КОРОНАВИРУС 2019 - NCOV
 • - ОТМЯНА НА ВЪВЕДЕНИТЕ ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ГРИП И ОРЗ
 • - ВАЖНО ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
 • - УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ГРИПНАТА ВАКАНЦИЯ
 • - КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА НА ГРАД ПЛОВДИВ
 • - ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА ОТНОСНО НОВИЯ КОРОНАВИРУС – 2019-NCOV
 • - ПРЕПОРЪКИ ЗА ЛИЦА ПЪТУВАЩИ ДО КИТАЙ И ПРИСТИГАЩИ ОТ КИТАЙ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАДЕНАТА ЕПИДЕМИЧНА СИТУАЦИЯ ОТ ОСТЪР РЕСПИРАТОРЕН СИНДРОМ, СВЪРЗАН С НОВ КОРОНАВИРУС
 • - РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА, ВЗЕТИ ОТ ПУНКТОВЕ – ОТ ЧЕШМИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2020 Г. – 31.01.2020 Г.
 • - ОБЯВЯВАНЕ НА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 • - ОБЯВЯВАНЕ НА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ В ГР. ПЛОВДИВ
 • - ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЕПИДЕМИЧНИЯ ПОДЕМ НА ОРЗ И ГРИП В ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
 • - РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА, ВЗЕТИ ОТ ПУНКТОВЕ – ОТ ЧЕШМИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.12.2019 Г. – 31.12.2019 Г.
 • - ДО ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ
 • - БЕЗПЛАТНИ СКРИНИНГОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 • - ПОЗНАВАТЕ ЛИ ПРИЗНАЦИТЕ НА ОСТЕОПОРОЗАТА - ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ
 • - 29 СЕПТЕМВРИ - СВЕТОВЕН ДЕН НА СЪРЦЕТО
 • - ГРАФИК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЕДМИЧНИТЕ РАЗПИСАНИЯ ОТ УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ГР. ПЛОВДИВ И ОБЛАСТТА ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 Г. В РЗИ – ПЛОВДИВ
 • - П Р Е Д П И С А Н И Е ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ХИГИЕННИ И ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ
 • - КАКВО Е ЗАПАДНОНИЛСКА ТРЕСКА И КОЛКО Е ОПАСНА
 • - ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СВИДЕТЕЛСТВА НА ВОДАЧИ НА МПС
 • - СПРАВКА ЗА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 • - ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА ОТ 11.06.2019 Г.
 • - НА ВНИМАНИЕТО НА ВЕТЕРИНАРО-МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ
 • - СВЕТОВЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮН - 31 МАЙ
 • - ПОКАНА ЗА ПЪРВИ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
 • - ПОКАНА ЗА ПЪРВИ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ
 • - МАЛАРИЯТА
 • - ГРАФИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА АНАЛИЗИТЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ
 • - ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАРНИ ОБУЧЕНИЯ ОТ РЗИ – ПЛОВДИВ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ УЧЕБНИ И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗДРАВНИТЕ КАБИНЕТИ
 • - ПРЕДПИСАНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ХИГИЕННИ И ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ
 • - НА ВНИМАНИЕТО НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ, УПРАЖНЯВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
 • - ОТМЕНЯНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ, ВЪВЕДЕНИ ОТ РЗИ - ПЛОВДИВ С ПИСМО №137 ОТ 10.01.2019 Г.
 • - НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ, УПРАЖНЯВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
 • - ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ В УЧИЛИЩАТА НА 04.02.2019 Г.
 • - АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРИПНАТА ЕПИДЕМИЯ КЪМ 29.01.2019 Г.
 • - ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ В УЧИЛИЩАТА В ПЕРИОДА 28.01.2019 - 01.02.2019 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО
 • - ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЕПИДЕМИЧНИЯ ПОДЕМ НА ОРЗ И ГРИП НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
 • - ГРАФИК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЕДМИЧНИТЕ РАЗПИСАНИЯ НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 Г. В РЗИ – ПЛОВДИВ
 • - РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.12.2018 Г. – 31.12.2018 Г.
 • - РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.10.2018 Г. – 31.10.2018 Г.
 • - ТРИХИНЕЛОЗАТА
 • - РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.09.2018 Г. – 28.09.2018 Г.
 • - НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ - РЕГИСТРИРАНИ СЛУЧАИ НА ЗАПАДНОНИЛСКА ТРЕСКА
 • - РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.08.2018 Г. – 31.08.2018 Г.
 • - ГРАФИК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЕДМИЧНИТЕ РАЗПИСАНИЯ НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ГР. ПЛОВДИВ И ОБЛАСТТА ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 Г. В РЗИ – ПЛОВДИВ
 • - ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР Е 213 „ПОДРОБЕН МЕДИЦИНСКИ ДОКЛАД"
 • - МОРБИЛИ
 • - РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.06.2018 Г. – 27.06.2018 Г.
 • - БЛОКИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО VALSARTAN
 • - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ТУБЕРКУЛОЗАТА – 24 МАРТ
 • - ОТМЕНЯТ СЕ ОГРАНИЧИТЕЛНИТЕ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРЗ
 • - МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАВИШЕНА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ ОТ ОСТРИ РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 • - СПРАВКА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ЗА 01.12.2017 Г. - 31.12.2017 Г.
 • - ИО ИНФОРМИРА: ИМУНИЗИРАНИТЕ ЛИЦА С ВАКСИНАТА НА „МОДЕРНА" ТРЯБВА ДА ИЗТЕГЛЯТ АКТУАЛИЗИРАНА ВЕРСИЯ НА СЕРТИФИКАТИТЕ СИ
 • - ОТМЯНА НА КАРАНТИНА НА ЛИЦА, ПРИСТИГНАЛИ НА ГКПП "АЕРОГАРА-ПЛОВДИВ"
 • - АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА COVID-19 КЪМ 09.07.2021 Г.
 • - АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА COVID-19 КЪМ 12.07.2021 Г.
 • - АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА COVID-19 КЪМ 13.07.2021 Г.
 • - АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА COVID-19 КЪМ 14.07.2021 Г.
 • - АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА COVID-19 КЪМ 15.07.2021 Г.
 • - АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА COVID-19 КЪМ 16.07.2021 Г.
 • - СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ С. БРЕСТОВИЦА 2021 15.07.2021
 • - СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 9/2001 г. В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПЕРИОД: 01.07– 15.07.2021 г.
 • - АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА COVID-19 КЪМ 19.07.2021 Г.
 • - СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ СЕЛО БРЕСТОВИЦА от 15.07.2021г. до 19.07.2021г.
 • - АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА COVID-19 КЪМ 20.07.2021 Г.
 • - АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА COVID-19 КЪМ 21.07.2021 Г.
 • - АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА COVID-19 КЪМ 22.07.2021 Г.
 • - АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА COVID-19 КЪМ 23.07.2021 Г.
 • - НА ВНИМАНИЕТО НА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА СЕ ИМУНИЗИРАТ В ИМУНИЗАЦИОННИЯ КАБИНЕТ НА РЗИ ПЛОВДИВ
 • - СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 9/2001 г. В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПЕРИОД: 01.08– 15.08.2021 г.
 • - Относно: въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на страната по време на удължената с Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. до 31 август 2021 г. извънредната епидемична обстановка
 • - КАБИНЕТ ЗА АНОНИМНО И БЕЗПЛАТНО КОНСУЛТИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ХИВ/СПИН (КАБКИС)
 • - НА ВНИМАНИЕТО НА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА СЕ ИМУНИЗИРАТ СРЕЩУ COVID-19 В ИМУНИЗАЦИОННИЯ КАБИНЕТ НА РЗИ ПЛОВДИВ
 • - Проект: T.E.A.M.3 - Заедно постигаме повече Национална Ромска Платформа No 101008352 – TEAM3 - REC-AG-2020/REC-RDIS-NRCP-AG-2020
 • - НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Относно: Извършване оценка на седмични учебни разписания за първи срок на учебната 2021/2022 година
 • - Във връзка с т. 23 и т. 24 от Заповед РД-01-748/02.09.2021 г. на Министерство на здравеопазването свеждаме на Вашето вниманиe следната информация:
 • - ОТНОСНО ТРЕТА БУСТЕРНА ДОЗА НА ВАКСИНА СРЕЩУ COVID-19
 • - НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ТУРОПЕРАТОРИ
 • - ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО КЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА 2022 Г. ЗА МЕСТА ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА
 • - ОТНОСНО СЛУЧАИ НА ТРИХИНЕЛОЗА
 • Конкурси

 • - ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
 • - Конкурс за длъжността Младши експерт в отдел ЛИ, Дирекция ОЗ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ПЕК, ДИРЕКЦИЯ НЗБ
 • - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ИНСПЕКТОР" ПО ЗАМЕСТВАНЕ В ОТДЕЛ ДЗК, ДИРЕКЦИЯ ОЗ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ "ДЗК", ДИРЕКЦИЯ "ОЗ" – ПО ЗАМЕСТВАНЕ
 • - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" В ОТДЕЛ ЛИ, ДИРЕКЦИЯ ОЗ
 • - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" В ОТДЕЛ ЛИ, ДИРЕКЦИЯ ОЗ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ ЛИ, ДИРЕКЦИЯ ОЗ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ ЛИ, ДИРЕКЦИЯ ОЗ
 • - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР" В ОТДЕЛ РК В ДИРЕКЦИЯ ОЗ
 • - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" В ДИРЕКЦИЯ АПФСО
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ АПФСО
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ РК, ДИРЕКЦИЯ ОЗ
 • - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ИНСПЕКТОР" В ОТДЕЛ ПЕК В ДИРЕКЦИЯ НЗБ
 • - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" В ОТДЕЛ ЛИ В ДИРЕКЦИЯ ОЗ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ "ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ", ДИРЕКЦИЯ ОЗ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ПЕК, ДИРЕКЦИЯ НЗБ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ПЕК, ДИРЕКЦИЯ НЗБ
 • - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ПЕК, ДИРЕКЦИЯ НЗБ
 • - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ОКМД, ДИРЕКЦИЯ МД
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ПЕК, ДИРЕКЦИЯ НЗБ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ОКМД, ДИРЕКЦИЯ МД
 • - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ПЕК, ДИРЕКЦИЯ НЗБ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ "ПЕК", ДИРЕКЦИЯ "НЗБ"
 • - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР" В ОТДЕЛ ПБПЗ И ЗТЕ В ДИРЕКЦИЯ ОЗ
 • - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ РК, ДИРЕКЦИЯ ОЗ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ "ПБПЗ И ЗТЕ", ДИРЕКЦИЯ "ОЗ"
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ "РК", ДИРЕКЦИЯ "ОЗ"
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ "МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ", ДИРЕКЦИЯ НЗБ
 • - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" В ДИРЕКЦИЯ АПФСО
 • - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ПБПЗ И ЗТЕ, ДИРЕКЦИЯ ОЗ
 • - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" В ОТДЕЛ ЛИ, ДИРЕКЦИЯ ОЗ
 • - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" В ОТДЕЛ ЛИ, ДИРЕКЦИЯ ОЗ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ АПФСО
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ ЛИ, ДИРЕКЦИЯ ОЗ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ ЛИ, ДИРЕКЦИЯ ОЗ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ПБПЗ И ЗТЕ, ДИРЕКЦИЯ ОЗ
 • - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ЮРИСКОНСУЛТ" В ДИРЕКЦИЯ АПФСО
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „ЮРИСКОНСУЛТ" В ДИРЕКЦИЯ АПФСО
 • - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СЧЕТОВОДИТЕЛ" В ДИРЕКЦИЯ АПФСО
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „СЧЕТОВОДИТЕЛ" В ДИРЕКЦИЯ АПФСО
 • - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" В ОТДЕЛ ПБПЗ И ЗТЕ В ДИРЕКЦИЯ ОЗ
 • - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ИНСПЕКТОР" В ОТДЕЛ ПЕК В ДИРЕКЦИЯ НЗБ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ПЕК, ДИРЕКЦИЯ НЗБ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ ПБПЗ И ЗТЕ, ДИРЕКЦИЯ ОЗ
 • - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ИНСПЕКТОР" В ОТДЕЛ ПЕК ДИРЕКЦИЯ НЗБ
 • - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" В ОТДЕЛ МИ В ДИРЕКЦИЯ НЗБ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ДИРЕКЦИЯ НЗБ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ПЕК, ДИРЕКЦИЯ НЗБ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ПЕК, ДИРЕКЦИЯ НЗБ
 • - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ПБПЗ И ЗТЕ, ДИРЕКЦИЯ ОЗ
 • - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ДЗК, ДИРЕКЦИЯ ОЗ
 • - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ ЗИ, ДИРЕКЦИЯ МД
 • - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ДИРЕКЦИЯ АПФСО
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ПБПЗ И ЗТЕ, ДИРЕКЦИЯ ОЗ И ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ДЗК, ДИРЕКЦИЯ ОЗ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ АПФСО И МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ ЗИ, ДИРЕКЦИЯ МД
 • - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ИНСПЕКТОР" В ОТДЕЛ ПБПЗ И ЗТЕ В ДИРЕКЦИЯ ОЗ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ПБПЗ И ЗТЕ, ДИРЕКЦИЯ ОЗ И МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ ЗИ, ДИРЕКЦИЯ МД
 • - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ "ПБПЗ И ЗТЕ", ДИРЕКЦИЯ "ОЗ"
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ "ПБПЗ И ЗТЕ", ДИРЕКЦИЯ "ОЗ"
 • - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ИНСПЕКТОР" В ОТДЕЛ ДЗК, ДИРЕКЦИЯ ОЗ
 • - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" В ДИРЕКЦИЯ АПФСО
 • - КОНКУРС ЗА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ДЗК, ДИРЕКЦИЯ ОЗ И МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ АПФСО
 • - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ИНСПЕКТОР" В ОТДЕЛ ПЕК
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ИНСПЕКТОР
 • - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР"
 • - СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" В ОТДЕЛ ЗИ
 • - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" В ОТДЕЛ ЗИ
 • - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СЧЕТОВОДИТЕЛ"
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „СЧЕТОВОДИТЕЛ" И КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР
 • - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР"
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР
 • - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ"
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ
 • - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ"
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ПЕК, ДИРЕКЦИЯ НЗБ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ИНСПЕКТОР В РЗИ - ПЛОВДИВ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В РЗИ - ПЛОВДИВ
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В РЗИ - ПЛОВДИВ - Радиационен контрол
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В РЗИ - ПЛОВДИВ. Противоепидемичен контрол.
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ИНСПЕКТОР В РЗИ - ПЛОВДИВ. ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ.
 • - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В РЗИ - ПЛОВДИВ. Медицински изследвания