РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА, ВЗЕТИ ОТ ПУНКТОВЕ – ОТ ЧЕШМИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.03.2020 Г. –11.03.2020 Г.

дата на пробовзимане

Населено място

обща алфа

активност**

 

 

 

Bq/l

обща бета активност***

 

 

 

Bq/l

естествен уран*

 

 

 

mg/l

индикативна доза***

 

 

 

mSv/a

дата на протокола от анализа

 

 

19.02.2020

Местност „Бяла черква”, парк ”Родопи”, общ. Куклен

0,013±0,001

0,042±0,004

˂0,003

˂0,1

09.03.2020

24.02.2020

с.Бачково, област Пловдив

   

˂0,003

 

11.03.2020

24.02.2020

гр. Асеновград, област Пловдив

   

0,0041±0,0004

 

11.03.2020

24.02.2020

с.Крумово, област Пловдив

   

0,013±0,001

 

11.03.2020

24.02.2020

с.Катуница, област Пловдив

   

0,0098±0,0009

 

11.03.2020

24.02.2020

с.Ягодово, област Пловдив

   

0,013±0,001

 

11.03.2020

 

*Максимална стойност на показател естествен уран - 0,03mg/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

**Контролно ниво на обща алфа активност – 0,1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

***Контролно ниво на обща бета активност - 1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

****Параметрична стойност на индикативна доза   ˂0,1mSv/a/милисиверт за година/, съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

                           По отношение констатираните резултати на обща алфа и обща бета активност над контролното ниво следва да се извършат допълнителни анализи на специфични радионуклиди и последващо изчисляване на индикативната доза по реда, определен в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.