НА ВНИМАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

НА ВНИМАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛИТЕ НА

ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИТЕ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 

       Относно: Утвърдени образци на заявления за административни процедури  по регистрация, пререгистрация или заличаване на лечебни заведения за извънболнична помощ по Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), във връзка с писмо изх. № 24-00-46/14.02.2024 г. на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

 

УВАЖАЕМИ   КОЛЕГИ,

   Във връзка с промяна в реда на регистрация/пререгистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ, съгласно Заповед №РД-01-11/02.02.2024 г на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, считано от 15.02.2024 г. и  установени проблеми във функционалността на Обр. ИАМН/РРЛЗ 24-08 и установена техническа грешка в Обр. ИАМН/РРЛЗ 24-05, Ви  уведомяваме, че са нанесени корекции  в горецитираните  образци. Същите са публикувани на официалната интернет страница на агенцията в  частта Регистрационна дейност/Заявления, от където могат  да  бъдат изтеглени, както и на сайта на РЗИ - Пловдив.

   Във връзка с възникнали въпроси по отношение на попълването и изпращането на Обр. ИАМН/РРЛЗ 24-08, както и на останалите документи, правим следното уточнение:

   Наименованието на ЛЗ, вписано в електронната форма трябва да съответства напълно на наименование на търговското дружество на български език в Търговския регистър.

    В случаите, когато има повече от един управител на ЛЗ, които го представляват заедно, заявлението се подписва от всички управители (със собственоръчно поставен подпис или с Квалифициран електронен подпис (КЕП), когато е електронен документ), докато Обр. ИАМН/РРЛЗ 24-08 следва да бъде подписан от единия управител с КЕП.

     Електронната форма на допълнително приложение Обр. ИАМН/РРЛЗ 24-08 се изпраща  като  електронен  документ  на ел. адрес: dmd@rzipd.com  

 

Заявления:

Електронна форма на допълнително приложение Обр. ИАМН/РРЛЗ 24-08

Образец на заявление по адм. услуга 1335

Образец на заявление по адм. услуга 1659

Образец на заявление по адм. услуга 465

 

Заявленията могат да се изтеглят от официалната страница на ИАМН.