РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ

Регионална здравна инспекция - Пловдив

  

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-01-479/03.10.2023 г. на Директора на Регионална здравна инспекция - Пловдив

   

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ

 

В Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване", Регионална здравна инспекция - Пловдив с място на работа в гр.  Пловдив.

Щатни бройки, за които се обявява конкурс: 1

Правоотношение: Служебно правоотношение

 1. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Администриране на локалната мрежа, поддържане на операционните и информационните системи и създаване на нови АИС.

 Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 • Минимална образователна степен: Бакалавър
 • Професионален опит – 1 години
 • Минимален ранг за заемане на длъжността: IV младши
 1. Специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

няма

 1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика: няма
 1. Минимален размер на основната заплата: 1100

*При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.

 1. Начин за провеждане на конкурса:
 • Тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията
 • Интервю

   *На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 1. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
 • Заявление за участие в конкурс по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл
 • Копие от диплома
 • Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник, както и по електронен път, подписани с електронен подпис, в срок до 16.10.2023 г. 17:00 ч. в Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" на адрес Регионална здравна инспекция - Пловдив, гр. Пловдив, ул Перущица № 1.

При подаване на документите кандидатите или техните пълномощници се запознават с пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, и им се предоставя длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.

Документите може да се подадат и по електронен път на адрес: hr@rzipd.com, като в този случай Заявлението по чл. 17, ал. 2 и Декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет  страница: https://rzipd.com/, както и на на информационно табло на входа на сградата.

Лице за контакт:

Петя  Балева, телефон: 0884 546 220, електронна поща: hr@rzipd.com.