С Ъ О Б Щ Е Н И Е НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ТУРОПЕРАТОРИ И ЛАБОРАТОРИИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ТУРОПЕРАТОРИ И ЛАБОРАТОРИИ

           

     РЗИ Пловдив ще предоставя за нуждите на туроператорите безплатни бързи антигенни тестове за изследване на български и чуждестранни туристи, с цел свободно движение на гражданите на територията на ЕС, при спазване на следната процедура, определена съгласно писмо изх. № 04-25-115/27.08.2021 год. на Заместник-министъра на здравеопазването и дадени допълнителни указания с писмо Вх. № 03-1104/20.140.2021 год. на Заместник-министъра на здравеопазването с оглед необходимостта за отчитане на резултатите и предоставяне на необходимите отчетни документи, както и издадените Цифрови COVID сертификати, както следва:

 

 1. Всеки туроператор, който желае да получи безплатни бързи антигенни тестове за изследване на български и чуждестранни туристи, с цел свободно движение на гражданите на територията на ЕС трябва да сключи договор с лаборатория от списъка, публикуван в сайта на Националната здравно-информационна система, достъпен на следния линк – https:/his.bg/bg/az-i-moeto-semeistvo/laboratorii, и която лаборатория следва да се намира на територията на област Пловдив. В договора, съответният туроператор може да делегира на лабораторията дейността по попълване и събиране на Декларацията за информирано съгласие, като това обстоятелство следва изрично да е записано в договора, като за целта в РЗИ – Пловдив следва да се представи копие на договора едновременно с подаване на заявката. Възможно е туроператорът и сам да организира тази дейност. Образец на декларацията е публикуван на сайта на РЗИ - Пловдив;

 

 1. Туроператорът следва да подаде заявка до РЗИ – Пловдив, в срок до 5 (пет) работни дни преди датата, на която антигенните тестове следва да бъдат предадени на лабораторията. В заявката се посочва наименованието на туроператора, количеството заявени бързи антигенни тестове, наименованието на лабораторията, намираща се на територията на област Пловдив, и дата на изпращане на заявката. Образец на заявката е публикуван на сайта на РЗИ - Пловдив;

 

 1. Заявката се изпраща по електронна поща на отговорното за това лице в РЗИ – Пловдив – Габриела Бояджиева -  boyadzhieva@rzipd.com;

 

 1. РЗИ - Пловдив обработва заявките и съобразно наличните количества бързи антигенни тестове информира по електронна поща туроператора, подал заявка за наличната възможност, като при положителен отговор определя време (ден и час) за получаване на бързите антигенни тестове на място в РЗИ – Пловдив на адрес – гр. Пловдив, ул. „Перущица” № 1, ет.2 от представител на дадената лаборатория, с която туроператорът има сключен договор, намираща се на територията на област Пловдив;

 

 1. След получаване на отговор от РЗИ – Пловдив туроператорът информира лабораторията за времето (дата и час) и количеството бързи антигенни, които следва да получи в РЗИ – Пловдив и за което следва да се изпрати надлежно упълномощено лице / представител от съответната лаборатория за получаване на същите. Лицето, представител на лабораторията, при явяване в РЗИ Пловдив за получаване на заявените тестове следва да носи документ, удостоверяващ представителната му власт / пълномощно, заповед /, ако не е представляващ дружеството.
 2. Предаването на бързите антигенни тестове от представител на РЗИ Пловдив на представител на дадената лаборатория се извършва с подписването на приемо-предавателен протокол в два еднообразни екземпляра по приложен образец, публикуван на сайта на РЗИ – Пловдив.
 3. В деня на получаване на тестовете, лабораторията започва използването на същите и ежедневно предоставя на РЗИ Пловдив информация за броя на извършените безплатни бързи антигенни тестове на следния e-mail: boyadzhieva@rzipd.com.
 4. Всеки петък до 17:00 часа съответната лаборатория предоставя на РЗИ – Пловдив следната информация на електронен носител - Списък с:
 • ЕГН (номер на чужденец);
 • Три имена на лицата (български и чуждестранни граждани);
 • Уникалния идентификационен код на пробата,

на които лица през седмицата са извършени безплатни тестове и са издадени  Цифрови COVID сертификати на ЕС;

 • Сканирано копие на Декларацията за информирано съгласие – в случаите когато туроператорът е възложил тази дейност на лабораторията. В случаите когато попълването и събирането на Декларацията за информирано съгласие се осъществява от самия туроператор, копие на декларацията се предоставя на електронен носител от съответния туроператор в срока, посочен в настоящата точка.

 

  С уважение,

Д-р Сийка Димчева

Директор РЗИ - Пловдив

Заявка

Декларация съгласие

Protokol - RZI-Turoperatori-Laboratorii-RAT-ESI