НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ТУРОПЕРАТОРИ

           РЗИ Пловдив ще предоставя за нуждите на туроператорите безплатни бързи антигенни тестове за изследване на български и чуждестранни туристи, с цел свободно движение на гражданите на територията на ЕС, при спазване на следната процедура, определена съгласно писмо изх. № 04-25-115/27.08.2021 г. на Заместник-министъра на здравеопазването, както следва:

  1. Всеки туроператор, който желае да получи безплатни бързи антигенни тестове за изследване на български и чуждестранни туристи, с цел свободно движение на гражданите на територията на ЕС трябва да сключи договор с лаборатория от списъка, публикуван в сайта на Националната здравно-информационна система, достъпен на следния линк – https://his.bg/bg/az-i-moeto-semeistvo/laboratorii, и която лаборатория следва да се намира на територията на област Пловдив;
  1. Туроператорът следва да подаде заявка до РЗИ – Пловдив, в срок до 5 (пет) работни дни преди датата, на която антигенните тестове следва да бъдат предадени на лабораторията. В заявката се посочва наименованието на туроператора, количеството заявени бързи антигенни тестове, наименованието на лабораторията, намираща се на територията на област Пловдив, и дата на изпращане на заявката. Образец на заявката е качен на сайта на РЗИ - Пловдив;
  1. Заявката се изпраща по електронна поща на отговорното за това лице в РЗИ – Пловдив – Габриела Бояджиева -  g.boyadzhieva@rzipd.com 
  1. РЗИ - Пловдив обработва заявките и съобразно наличните количества бързи антигенни тестове информира по електронна поща туроператора, подал заявка за наличната възможност, като при положителен отговор определя време (ден и час) за получаване на бързите антигенни тестове на място в РЗИ – Пловдив на адрес – гр. Пловдив, ул. „Перущица” № 1, ет.2 от представител на дадената лаборатория, с която туроператорът има сключен договор, намираща се на територията на област Пловдив;
  1. След получаване на отговор от РЗИ – Пловдив туроператорът информира лабораторията за времето (дата и час) и количеството бързи антигенни, които следва да получи в РЗИ – Пловдив и за което следва да се изпрати надлежно упълномощено лице / представител от съответната лаборатория за получаване на същите. Лицето представител на лабораторията при явяване в РЗИ Пловдив за получаване на заявените тестове следва да носи документ удостоверяващ представителната му власт / пълномощно, заповед /ако не е представляващ дружеството.

 

Образец на заявка за предоставяне на безплатни бързи антигенни тестове.

 


Covid-19 Тестове