КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ АПФСО

На основание чл.10 а  от ЗДС и чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от НПКДС и Заповед  №РД 02-727/26.09.2017 г.

РЗИ гр. Пловдив

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжността:

Младши експерт  в  Дирекция “АПФСО"

Изисквания към кандидатите :

Минимални :Да притежават образователно -квалификационна степен ”професионален бакалавър ”  ; да  притежават V младши ранг , ако е работил на служебно правоотношение

Допълнителни изисквания:  да притежават образователно- квалификационна степен “Професионален бакалавър  ”  в професионална област : Икономика    ;

да притежават деловитост и инициативност, умения за работа в екип.  

Минимална работна заплата:    460,00 лв.

Области на дейност: Административно и стопанско обслужване

В срок от 10 дни от публикуване на обявата кандидатите да представят в сградата на РЗИ - Пловдив, находяща се на ул. ”Перущица № 1, ет. 2, стая № 5  следните документи: Писмено заявление по образец за участие в конкурса, декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не  е поставяно под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност, копие от диплома за завършено висше образование; копие от документи, удостоверяващи придобит ранг, ако има такъв, копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации. При подаване на документите на кандидатите ще се предостави длъжностна характеристика  за конкурсната длъжност и ще бъдат уведомени  за конкретните нормативни документи, чиито разпоредби ще бъдат засегнати във въпросите на теста и на интервюто.

Конкурсът ще се проведе чрез  тест и провеждане на интервю. Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградата на РЗИ и сайта на инспекцията. За подаване на документи – тел  646663 г-жа Петя Балева –  дирекция „АПФСО“  етаж 2, стая 5 в сградата на РЗИ – Пловдив, находяща се на ул.”Перущица” № 1