КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В РЗИ - ПЛОВДИВ. Медицински изследвания

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ

 

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-01-834/05.10.2021 г. на Директора на Регионална здравна инспекция - Пловдив

  ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ  

В Отдел Медицински изследвания, Дирекция "Надзор на заразните болести", Регионална здравна инспекция - Пловдив с място на работа в град Пловдив. 

Щатни бройки, за които се обявява конкурс: 1 

Правоотношение: Служебно правоотношение

 1. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Вирусологична диагностика на заразните болести. Изработване и отчитане на всички постъпили в сектора проби. Обслужване на кабинет КАБКИС. 

 1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
 • Минимална образователна степен: Проф. бакалавър
 • Професионален опит – 0 години
 • Минимален ранг за заемане на длъжността: V младши
 1. Специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
 • Специфично изискване - Няма
 • Нормативен акт - Няма 
 1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
 • професионална област : медицина - медицински лаборант
 1. Минимален размер на основната заплата: 800

*Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

 1. Начин за провеждане на конкурса:
 • Тест
 • Интервю
 1. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
 • Заявление за участие в конкурс по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл
 • Декларация, чл. 17, ал. 3, т. 1 НПКПМДС
 • Копие от диплома

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в срок до 15.10.2021 16:30 ч. в Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" на адрес Регионална здравна инспекция - Пловдив, Пловдив ул Перущица 1.

При подаване на документите кандидатите, или техните пълномощници се запознават с пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, и им се предоставя длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.

Документите може да се подадат и по електронен път на адрес: hr@rzipd.com, като в този случай Заявлението по чл. 17, ал. 2 и Декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет  страница: https://rzipd.com/, както и на информационното табло на входа на сградата на РЗИ - Пловдив.

Лице за контакт:

Петя Балева, телефон: +359 884 546 220, електронна поща: hr@rzipd.com.

 


КОНКУРС ЗА РАБОТА