КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В РЗИ - ПЛОВДИВ - Радиационен контрол

Регионална здравна инспекция - Пловдив

  На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-01-825/01.10.2021 г. на Директора на Регионална здравна инспекция - Пловдив

  ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

 

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В Отдел Радиационен контрол, Дирекция "Обществено здраве", Регионална здравна инспекция - Пловдив с място на работа в Пловдив.

 Щатни бройки, за които се обявява конкурс: 1

 Правоотношение: Служебно правоотношение

 1. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Извършване на предварителен, систематичен и насочен здравен контрол, за спазването на здравните норми и изискванията за спазване на радиационната защита в обекти с обществено предназначение с източници на йонизиращи лъчения. 

 1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
 • Минимална образователна степен: Бакалавър
 • Професионален опит – 2 години
 • Минимален ранг за заемане на длъжността: IV младши
 1. Специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

           - няма

 1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
 • специалност: физика
 1. Минимален размер на основната заплата: 1000
 1. Начин за провеждане на конкурса:
 • Тест
 • Интервю
 1. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
 • Заявление за участие в конкурс по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл
 • Декларация, чл. 17, ал. 3, т. 1 НПКПМДС
 • Копие от диплома
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит

   Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в срок до 14.10.2021 17:00 ч. в Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" на адрес Регионална здравна инспекция - Пловдив, Пловдив ул Перущица 1.

 При подаване на документите кандидатите или техните пълномощници се запознават с пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, и им се предоставя длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.

 Документите може да се подадат и по електронен път на адрес: hr@rzipd.com, като в този случай Заявлението по чл. 17, ал. 2 и Декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.

 Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет  страница: https://www.rzipd.com/, както и на информационно табло на входа на сградата.

Лице за контакт:

Петя Балева, телефон: +359 884 546 220, електронна поща: hr@rzipd.com.

 

 


КОНКУРС ЗА РАБОТА