КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ "ДЗК", ДИРЕКЦИЯ "ОЗ" – ПО ЗАМЕСТВАНЕ

На основание чл.10 а., във връзка с чл.15, ал.1 и ал.2  от ЗДС и чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от НПКДС и Заповед  №  РД-01-515/10.07.2019 г.

 

 

 

РЗИ гр. Пловдив

 

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжността:

Инспектор в отдел “ДЗК”, Дирекция “ОЗ" –по заместване

Изисквания към кандидатите :

Минимални:Да притежават образователно-квалификационна степен ” професионален бакалавър”, да притежават Vмладши ранг, ако е работил по служебно правоотношение

Допълнителни изисквания:да притежават образователно квалификационна степен “професионален бакалавър” със специалност: “санитарен инспектор”,”здравен инспектор” , “инспектор по обществено здраве” , да познават нормативната уредба в областта на здравеопазването, да притежават деловитост, инициативност и умения за работа в екип.

Минимална работна заплата:    590,00 лв.

Области на дейност: Систематичен и насочен здравен контрол по спазването на здравните изисквания в обекти с обществено предназначение; на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на населението.

В срок от 10 дни от публикуване на обяватакандидатите да представят в сградата на РЗИ - Пловдив, находяща се на ул. ”Перущица № 1, ет. 2, стая № 5  следните документи: Писмено заявление по образец за участие в конкурса, декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не  е поставяно под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност, копие от диплома за завършено висше образование, копие от документи, удостоверяващи придобит ранг, ако има такъв, копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации. При подаване на документите на кандидатите ще се предостави длъжностна характеристика  за конкурсната длъжност и ще бъдат уведомени  за конкретните нормативни документи, чиито разпоредби ще бъдат засегнати във въпросите на теста и на интервюто.

Конкурсът ще се проведе чрез  тест и провеждане на интервю. Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградата на РЗИ и сайта на инспекцията. За подаване на документи – тел  646663 г-жа Петя Балева –  етаж 2, стая 5 в сградата на РЗИ –Пловдив, находяща се на ул.”Перущица” № 1