КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ ПЕК, ДИРЕКЦИЯ НЗБ

На основание чл.10 а. от ЗДС и чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от НПКДС и Заповед  №   РД02-553/09.08.2019 г.

РЗИ гр. Пловдив

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжността:

Главен инспектор в отдел “ПЕК”, Дирекция “НЗБ"

Изисквания към кандидатите :

Минимални : Да притежават образователно-квалификационна степен ”  бакалавър”; професионален опит :2 години и/или да притежават IV младши ранг, ако е работил по служебно правоотношение

Допълнителни изисквания: да притежават образователно квалификационна степен “магистър” в професионална област ”медицина” с  медицинска специалност епидемиология; да познават нормативната уредба в областта на здравеопазването; да притежават деловитост , инициативност и умения за работа в екип

Минимална работна заплата:    800,00 лв.

Области на дейност: Планира, организира, провежда, методично ръководи и контролира профилактичните и противоепидемични дейности .

В срок от 10 дни от публикуване на обявата кандидатите да представят в сградата на РЗИ - Пловдив, находяща се на ул. ”Перущица № 1, ет. 2, стая № 5  следните документи: Писмено заявление по образец за участие в конкурса, декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не  е поставяно под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност, копие от диплома за завършено висше образование, копие от документи, удостоверяващи придобит ранг, ако има такъв, копие от документи, удостоверяващи професонален опит. При подаване на документите на кандидатите ще се предостави длъжностна характеристика  за конкурсната длъжност и ще бъдат уведомени  за конкретните нормативни документи, чиито разпоредби ще бъдат засегнати във въпросите на теста и на интервюто.

Конкурсът ще се проведе чрез  тест и провеждане на интервю. Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградата на РЗИ и сайта на инспекцията. За подаване на документи – тел  646663 г-жа Петя Балева –  етаж 2, стая 5 в сградата на РЗИ –Пловдив, находяща се на ул.”Перущица” № 1