РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.06.2018 Г. – 27.06.2018 Г.

Резултати от извършените анализи по радиологични показатели на питейна вода, взети от пунктове – от чешми на потребителите, извършени от Регионална здравна инспекция – Пловдив по държавен здравен контрол през периода 01.06.2018 год. – 27.06.201год.

дата на пробовзимане

Населено място

обща алфа

активност**

Bq/l

обща бета активност***

Bq/l

естествен уран*

mg/l

индикативна доза***

mSv/a

дата на протокола от анализа

 

   05.06.2018

с.Ново село,

 област Пловдив

0,047±0,005

0,16±0,02

˂0,003

˂0,1

26.06.2018

05.06.2018

с.Йоаким Груево,

област Пловдив

0,023±0,002

0,0059±0,0006

˂0,003

˂0,1

26.06.2018

05.06.2018

с.Злати трап,

област Пловдив

0,087±0,009

0,20±0,02

0,0030±0,0003

˂0,1

26.06.2018

05.06.2018

с.Бачково,” Баджова вода”

област Пловдив

0,069±0,007

0,20±0,02

˂0,003

˂0,1

26.06.2018

15.06.2018

с.Градина,

област Плевен

0,61±0,06

1,54±0,15

0,022±0,003

не може да се оцени

04.07.2018

15.06.2018

с.Долни Дъбник,

област Плевен

0,18±0,02

0,18±0,02

0,0065±0,0007

˂0,1

04.07.2018

15.06.2018

с.Ясен

област Плевен

0,23±0,02

0,22±0,02

0,0090±0,0009

˂0,1

04.07.2018

15.06.2018

гр.Белене

област Плевен

0,16±0,02

0,39±0,04

0,0056±0,0006

˂0,1

04.07.2018

18.06.2018

с.Караджалово

област Пловдив

0,60±0,06

0,69±0,07

0,022±0,002

не може да се оцени

12.07.2018

   27.06.2018

с.Караджалово

област Пловдив

0,51±0,05

0,19±0,02

0,020±0,002

не може да се оцени

12.07.2018

27.06.2018

гр. Първомай

0,39±0,04

0,12±0,01

0,010±0,001

не може да се оцени

12.07.2018

27.06.2018

гр. Първомай,

квартал Дебър

0,23±0,02

0,19±0,02

0,0090±0,0009

не може да се оцени

12.07.2018

27.06.2018

с.Крушево

 област Пловдив

0,38±0,04

0,58±0,06

0,016±0,002

не може да се оцени

12.07.2018

 

с.Градина

 област Пловдив

0,24±0,02

0,75±0,08

0,010±0,001

не може да се оцени

12.07.2018

27.06.2018

гр.Велинград ,

хотел „Роял спа”

0,074±0,007

0,056±0,006

0,0035±0,0005

˂0,1

12.07.2018

27.06.2018

гр.Велинград,

МБАЛ Велинград ЕООД

0,037±0,004

0,19±0,02

˂0,003

˂0,1

12.07.2018

 

*Максимална стойност на показател естествен уран - 0,03mg/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

**Контролно ниво на обща алфа активност – 0,1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

***Контролно ниво на обща бета активност - 1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

****Параметрична стойност на индикативна доза   ˂0,1mSv/a/милисиверт за година/, съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

По отношение констатираните резултати на обща алфа и обща бета активност над контролното ниво следва да се извършат допълнителни анализи на специфични радионуклиди и последващо изчисляване на индикативната доза по реда, определен в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.