ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР Е 213 „ПОДРОБЕН МЕДИЦИНСКИ ДОКЛАД"

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На основание писмо от Дирекция „Европейски регламенти и международни договори“ към Националния осигурителен институт до Министерството на здравеопазването, относно нечетливо ръкописно попълване на българските формуляри Е 213, създаващо затруднение да бъдат преведени на съответния чужд език, моля да разпоредите на разкритите в ръководеното от Вас лечебно завединие ЛКК и ТЕЛК при издаване на формуляр Е 213 „Подробен медицински доклад“, информацията в него да бъде попълвана машинно/на компютър/или в краен случай - четливо, с печатни букви.