РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.08.2018 Г. – 31.08.2018 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА, взети от пунктове – от чешми на потребителите,

извършени от Регионална здравна инспекция – Пловдив по държавен здравен контрол

през периода 01.08.2018год – 31.08.2018год.

дата на пробовзимане

Населено място

обща алфа

активност**

 

 

 

Bq/l

обща бета активност***

 

 

 

Bq/l

естествен уран*

 

 

 

mg/l

индикативна доза***

 

 

 

mSv/a

дата на протокола от анализа

 

 

12.07.2018

с. Драгойново, област Пловдив

0,61±0,06

0,65±0,06

0,020±0,002

не може да се оцени

13.08.2018

12.07.2018

с.Милево, област Пловдив

0,23±0,02

1,07±0,10

0,0085±0,0009

не може да се оцени

13.08.2018

12.07.2018

с.Белозем ,област Пловдив

0,10±0,01

0,61±0,06

0,0046±0,0005

˂0,1

13.08.2018

12.07.2018

с.Борец, област Пловдив

0,18±0,02

0,79±0,08

0,0065±0,0007

не може да се оцени

13.08.2018

18.07.2018

ЗВ Чепеларе, област Смолян

0,014±0,001

0,16±0,02

˂0,03

˂0,1

14.08.2018

18.07.2018

ЗВ Язовира, област Смолян

0,019±0,002

0,19±0,02

˂0,03

˂0,1

14.08.2018

18.07.2018

ЗВ Средок, област Смолян

0,039±0,004

0,12±0,01

˂0,03

˂0,1

14.08.2018

18.07.2018

ЗВ Арда, област Смолян

0,023±0,002

0,12±0,01

˂0,03

˂0,1

14.08.2018

18.07.2018

ЗВ Касък, област Смолян

0,069±0,007

0,22±0,02

˂0,03

˂0,1

14.08.2018

18.07.2018

ЗВ Широка лъка, област Смолян

0,012±0,001

0,19±0,02

˂0,03

˂0,1

14.08.2018

24.07.2018

ЗВ Студена 1, област Хасково

0,057±0,006

0,70±0,07

˂0,03

˂0,1

14.08.2018

24.07.2018

ЗВ Селска поляна, област Хасково

0,043±0,004

0,22±0,02

˂0,03

˂0,1

14.08.2018

24.07.2018

ЗВ Сеноклас, област Хасково

0,10±0,01

0,35±0,04

0,0038±0,0004

˂0,1

14.08.2018

24.07.2018

ЗВ Тополово, област Хасково

0,20±0,02

0,58±0,06

0,0075±0,0008

не може да се оцени

14.08.2018

24.07.2018

ЗВ Малки воден, област Хасково

0,20±0,02

0,80±0,08

0,0055±0,0006

не може да се оцени

14.08.2018

31.07.2018

ЗВ Брацигово ниска зона, област Пазарджик

0,011±0,001

0,062±0,006

˂0,03

˂0,1

20.08.2018

31.07.2018

ЗВ Ж.П.Гара, гр. Пазарджик

0,098±0,009

0,074±0,007

˂0,03

˂0,1

20.08.2018

31.07.2018

ЗВ Габровица, област Пазарджик

0,043±0,004

0,12±0,01

˂0,03

˂0,1

20.08.2018

31.07.2018

ЗВ Смилец, област Пазарджик

0,10±0,01

0,30±0,03

0,0035±0,0004

˂0,1

20.08.2018

14.08.2018

с..Пъдарско, област Пловдив

0,50±0,05

0,43±0,04

0,025±0,003

не може да се оцени

17.08.2018

 

*Максимална стойност на показател естествен уран - 0,03mg/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

**Контролно ниво на обща алфа активност – 0,1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

***Контролно ниво на обща бета активност - 1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

****Параметрична стойност на индикативна доза   ˂0,1mSv/a/милисиверт за година/, съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

                           По отношение констатираните резултати на обща алфа и обща бета активност над контролното ниво следва да се извършат допълнителни анализи на специфични радионуклиди и последващо изчисляване на индикативната доза по реда, определен в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.