РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.09.2018 Г. – 28.09.2018 Г.

Резултати от извършените анализи по радиологични показатели на питейна вода, взети от пунктове – от чешми на потребителите, извършени от Регионална здравна инспекция – Пловдив по държавен здравен контрол през периода 01.09.201г. – 28.09.201г.

дата на пробовзимане

Населено място

обща алфа

активност**

 

 

 

Bq/l

обща бета активност***

 

 

 

Bq/l

естествен уран*

 

 

 

mg/l

индикативна доза***

 

 

 

mSv/a

дата на протокола от анализа

 

 

28.08.2018

гр.Харманли,област Хасково

 

0,90±0,09

0,016±0,002

не може да се оцени

21.09.2018

28.08.2018

гр.Харманли,област Хасково

 

0,33±0,03

0,010±0,001

не може да се оцени

21.09.2018

28.08.2018

гр.Харманли,област Хасково

 

0,93±0,09

0,014±0,001

не може да се оцени

21.09.2018

28.08.2018

с.Бисер, област Хасково

 

0,44±0,04

0,0085±0,0009

не може да се оцени

21.09.2018

28.08.2018

с.Надежден, област Хасково

 

0,16±0,02

0,016±0,002

не може да се оцени

21.09.2018

28.08.2018

с.Остър камък, област Хасково

 

0,34±0,03

0,018±0,002

не може да се оцени

21.09.2018

04.09.2018

c.Брягово, област Пловдив

 

0,22±0,02

0,028±0,003

не може да се оцени

26.09.2018

04.09.2018

с.Милево, област Пловдив

 

0.77±0,08

0,012±0,001

не може да се оцени

26.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

*Максимална стойност на показател естествен уран - 0,03mg/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

**Контролно ниво на обща алфа активност – 0,1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

***Контролно ниво на обща бета активност - 1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

****Параметрична стойност на индикативна доза   ˂0,1mSv/a/милисиверт за година/, съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

По отношение констатираните резултати на обща алфа и обща бета активност над контролното ниво следва да се извършат допълнителни анализи на специфични радионуклиди и последващо изчисляване на индикативната доза по реда, определен в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.