ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Във връзка с предстоящопредставяне на седмичните разписания на учебните заведения за втори срок 2017/2018г.Ви уведомяваме че, Министерството на здравеопазването прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания – публикувана в ДВ бр.11 от 02.02.2018 г.

График за представяне на седмичните разписания на учебните заведения в гр. Пловдив и областта за втори срок на учебната 2017 / 2018 г. в РЗИ – Пловдив

07.02.2018г. – Р - н Централен, гр. Пловдив

08.02.2018г. – Р - н Северен, Р - н Западен и Р - н Тракия - гр. Пловдив

09.02.2018г. – Р - н Източен и Р - н Южен - гр. Пловдив

12.02.2018г. – общини: Марица и Родопи

13.02.2018г. – общини: Стамболийски, Раковски, Брезово и Калояново

14.02.2018г. – общини: Асеновград, Лъки и Садово

15.02.2018г.общини: Първомай, Перущица, Кричим, Куклен и Съединение

16.02.2018г.– общини: Карлово, Сопот и Хисаря

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания (обн., ДВ, бр. 54 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2017 г.)

§ 1. В чл. 3 ал. 4 се отменя.

§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 думите „до IV клас“ се заменят с „и II клас“;

б) създава се нова т. 2:

„2. шест учебни часа в два дни от седмицата за учениците от III и IV клас;“

в) досегашните т. 2 – 4 стават съответно т. 3 – 5.

2. В ал. 2 думите „т. 4“ се заменят с „т. 5“.

§ 3. В чл. 11 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „заверяват с печат на РЗИ и подпис на оценяващото длъжностно лице“ се заменят със „съгласуват от директора на РЗИ“.

2. В ал. 2 думата „Заверените“ се заменя със „Съгласуваните“.

§ 4. Създава се чл. 12:

„Чл. 12. Седмичните учебни разписания могат да се предоставят на съответната РЗИ и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на Закона за електронното управление.“

Заключителна разпоредба

§ 5. Наредбата влиза в сила от началото на втория учебен срок на учебната 2017/2018 г.

Министър:
Кирил Ананиев