НА ВНИМАНИЕТО НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ, УПРАЖНЯВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

Съгласно § 50, ал. 2 от Преходни и Заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, РЗИ – Пловдив свиква първото общо събрание на регионалната колегия на съсловната организация на помощник-фармацевтите за избор на органи на колегията и делегати на първия конгрес на съсловната организация.

Събранието ще се проведе в сградата на  РЗИ – Пловдив на адрес гр. Пловдив, ул. „Перущица“ № 1 от 1000 ч. на 24.03.2019 г. (неделя).