РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА, ВЗЕТИ ОТ ПУНКТОВЕ – ОТ ЧЕШМИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2020 Г. – 31.01.2020 Г.

Дата на пробовзимане

Населено място

обща алфа

активност**

 

 

 

Bq/l

обща бета активност***

 

 

 

Bq/l

естествен уран*

 

 

 

mg/l

индикативна доза***

 

 

 

mSv/a

дата на протокола от анализа

 

 

08.01.2020

гр.Клисура, област Пловдив

0,058±0,006

0,13±0,01

˂0,003

˂0,1

24.01.2020

08.01.2020

с.Розино, област Пловдив

0,049±0,005

0,12±0,01

˂0,003

˂0,1

24.01.2020

08.01.2020

с.Каравелово, област Пловдив

0,057±0,006

0,16±0,02

˂0,003

˂0,1

24.01.2020

08.01.2020

с.Войнягово, област Пловдив

0,050±0,005

0,046±0,005

˂0,003

˂0,1

24.01.2020

08.01.2020

с.Певците, област Пловдив

0,072±0,007

0,22±0,02

˂0,003

˂0,1

24.01.2020

08.01.2020

с.Слатина, област Пловдив

0,017±0,002

0,14±0,01

˂0,003

˂0,1

24.01.2020

08.01.2020

с.Христо Даново, област Пловдив

0,028±0,003

0,044±0,004

˂0,003

˂0,1

24.01.2020

08.01.2020

с.Главиница, област Пазарджик

0,10±0,01

0,28±0,03

0,0036±0,0004

˂0,1

28.01.2020

08.01.2020

с.Мало Конаре, област Пазарджик

0,098±0,009

0,10±0,01

0,0038±0,0004

˂0,1

28.01.2020

08.01.2020

с.Сарая, област Пазарджик

0,099±0,009

0,77±0,08

0,0042±0,0004

˂0,1

28.01.2020

08.01.2020

с.Мирянци, област Пазарджик

0,096±0,009

0,19±0,02

0,0034±0,0003

˂0,1

28.01.2020

08.01.2020

с.Черногорово, област Пазарджик

0,058±0,006

0,61±0,06

˂0,003

˂0,1

28.01.2020

 

 

      Максимална стойност на показател естествен уран - 0,03mg/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

**Контролно ниво на обща алфа активност – 0,1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

***Контролно ниво на обща бета активност - 1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

****Параметрична стойност на индикативна доза   ˂0,1mSv/a/милисиверт за година/, съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.