КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА НА ГРАД ПЛОВДИВ

Във връзка с екологичното замърсяване на река Марица и произтичащите от него рискове за замърсяване на питейни водоизточници, свързани с река Марица и прилежащи кладенци за питейни води, от ДЗК при РЗИ Пловдив беше извършен извънреден мониторинг на 27.01.2020 г.

Взетите проби от питейни води при крайния потребител са от пунктове, както следва:

  1. кв. Прослав, град Пловдив, област Пловдив -  вода от чешма в кафе „Абсолют“, ул. „Елин Пелин“.
  2. кв. Коматево, град Пловдив, област Пловдив -  вода от чешма в частен дом , ул. „Училищна“ №36.
  3. кв. Кючук Париж, град Пловдив, област Пловдив -  вода от обществена чешма на събота пазар, ул. „Архимандрит Евлоги“.
  4. пл. „Понеделник пазар“, град Пловдив, област Пловдив -  вода от обществена чешма на пазара, ул. „Съединена България“.
  5. ж.к. „Тракия“, град Пловдив, област Пловдив -  вода от чешма на пазара, до католическата църква, офис на инкасатора, ул. „Ген.Кисяков“.
  6. кв. „Гагарин“, град Пловдив, област Пловдив -  вода от чешма на пазара, в ресторант „Бате Ачо“, ул. „Данте“.
  7. Автогара „Север“, град Пловдив, област Пловдив - вода от чешма в администрацията на автогарата.
  8. Бул. „България“, град Пловдив, област Пловдив - вода от чешма в бензиностанция „Петрол“ до „МБАЛ Пловдив“.
  9. Бул. „Шести септември“, град Пловдив, област Пловдив -  вода от чешма в ДКЦ 2.

 

Пробите води бяха изследвани по микробиологични и физико – химични показатели, тежки метали, пестициди, трихалометани, леснолетливи съединения, бензен, Полициклични ароматни въглеводороди и Бензапирен, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 9 ОТ 16 МАРТ 2001 г. ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ 2001 г.

 

При получените резултати от изпитване на водите се установи:

няма отклонения от допустимите стойности на показателите в горепосочената наредба и за консуматорите няма риск за здравето.

 

Към момента продължава анализа на горепосочените проби по радиологични показатели, резултатите от които ще бъдат публикувани своевременно.