СПРАВКА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ЗА 01.12.2017 Г. - 31.12.2017 Г.

1.Населените места с режимно водоснабдяване –няма.

2.Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период –15броя.

3.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянен мониторинг 23 броя.

4.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели – брой.

 

Населено място

Наименование на показателя

Резултати от изпитването /неопределеност/

Стойност и допуск на показателя

1.гр. Сопот, община Сопот

Мътност

2,17 ± 0,03 FNU

Приемлив за потребителите

5.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в периодичния мониторинг – 7 броя.

6. От тях не отговарят по Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели – няма.

7.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг –няма.

8.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели – няма.

9.Брой изследвани проби от минерални водоизточници няма.

10.От тях не отговарят на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите –няма.

11.Брой регистрирани случаи на чревни инфекциозни заболявания  – /289/: шигелози- 0, салмонелози -9, колиентерити – 0; ентероколити - 143, вирусни хепатити – 137.

12.Доказана причинна връзка между чревните инф. заболявания и качествата на питейната вода –няма.

13. Предприети мерки за административна принуда:

      - предписания–няма.

      - актове – няма.     

      - заповеди – няма

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА,

взети от пунктове – от чешми на потребителите,

извършени от Регионална здравна инспекция – Пловдив по държавен здравен контрол 

през периода 23.10.2017год – 15.12.2017год.

дата на пробовзимане

Населено място

обща алфа

активност**

 

 

 

Bq/l

обща бета активност***

 

 

 

Bq/l

естествен уран*

 

 

 

mg/l

индикативна доза***

 

 

 

mSv/a

дата на протокола от анализа

 

 

23.10.2017г.

ЗВ Акмара

Обл.Хасково

0,097±0,009

0,55±0,05

0,0020±0,0004

не може да се оцени

11.12.2017

23.10.2017г.

ЗВ Криво поле

Обл.Хасково

0,12±0,01

0,68±0,07

0,0020±0,0004

не може да се оцени

11.12.2017

23.10.2017г

ЗВ Орлов дол

Обл.Хасково

0,016±0,002

0,21±0,02

0,0005±0,0001

˂0,1

11.12.2017

23.10.2017г

ЗВ Доброселец

Обл.Хасково

0,081±0,008

0,51±0,05

0,0020±0,0004

˂0,1

11.12.2017

23.10.2017г

ЗВ Чукарово

Обл.Хасково

0,078±0,008

0,35±0,03

0,0020±0,0004

˂0,1

11.12.2017

23.10.2017г

ЗВ Синапово

Обл.Хасково

0,18±0,02

1,10±0,11

0,005±0,001

не може да се оцени

11.12.2017

23.10.2017г

ЗВ Светлина-Т

Обл.Хасково

0,17±0,02

0,32±0,03

0,005±0,001

не може да се оцени

11.12.2017

31.10.2017

ЗВ Дюлево

Обл.Пазарджик

0,14±0,01

0,25±0,02

0,005±0,001

не може да се оцени

15.12.2017

31.10.2017

ЗВ Кръстава

Обл.Пазарджик

0,051±0,005

0,0065±0,0006

0,00010±0,00002

˂0,1

15.12.2017

31.10.2017

ЗВ Мечо корито

Обл.Пазарджик

0,021±0,002

0,014±0,001

0,00010±0,00002

˂0,1

15.12.2017

31.10.2017

ЗВ Оборище

Обл.Пазарджик

0,013±0,001

0,011±0,001

0,00010±0,00002

˂0,1

15.12.2017

31.10.2017

ЗВ Радилово

Обл.Пазарджик

0,14±0,01

0,13±0,01

0,005±0,001

не може да се оцени

15.12.2017

31.10.2017

ЗВ Капитан Димитриево

Обл.Пазарджик

0,037±0,004

0,036±0,004

0,00020±0,00004

˂0,1

15.12.2017

31.10.2017

ЗВ Св.Константин

Обл.Пазарджик

0,019±0,002

0,17±0,02

0,00010±0,0002

˂0,1

15.12.2017

31.10.2017

ЗВ Побит камък

Обл.Пазарджик

0,32±0,03

0,29±0,01

0,010±0,002

не може да се оцени

15.12.2017

20.11.2017

Гр.Асеновград

0.073±0,007

0,21±0,02

 

 

15.12.2017

         *Максимална стойност на показател естествен уран - 0,03mg/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

      **Контролно ниво на обща алфа активност – 0,1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

        ***Контролно ниво на обща бета активност - 1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

        ****Параметрична стойност на индикативна доза   ˂0,1mSv/a/милисиверт за година/, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

             По отношение констатираните резултати на обща алфа и обща бета активност над контролното ниво следва да се извършат допълнителни анализи на специфични радионуклиди и последващо изчисляване на индикативната доза по реда, определен в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Към дата 05.12.2017год. предвид констатираните стойности по показател естествен уран над максимално определената в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, за следните населени места в област Пловдив: село Пъдарско, община Брезово, село Драгойново, община Първомай , село Брягово, община Първомай и село Караджалово, община Първомай, водата все още  е забранена за използване за питейни цели и за приготвяне на храна. Водата в тези населени места може да се използва за хигиенни цели. За предприемането на тези задължителни мерки са уведомени кметовете на съответните населени места.