РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕН МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В СЕЛО БРЕСТОВИЦА, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

При  извършено пробонабиране на дата 25.02.2020 г. по насочен здравен контрол, на проба от питейна вода, взета от водопроводната мрежа от:

Село Брестовица, община Родопи, област Пловдив, пункт- чешма в частен дом, ул.  «Иван Вазов» №4

и извършен анализ, обективзиран в Протокол от изпитване № ЗК-ВП-65/26.02.2020 г. на Лабораторно изпитвателен комплекс при РЗИ-Пловдив е установена стойност на манган в питейната вода за село Брестовица, област Пловдив, над определената максимална стойност в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, а именно:

  • За село Брестовица, община Родопи, е регистриран резултат на манган 65±9µg/l, при определена максимална стойност 50µg/l.

 

Водата не може да се използва за пиене и приготвяне на храна.

Водата може да се използва за битови цели.

За получения резултат от анализа е уведомен кмета на Община Родопи.