РЕГИСТЪР ЗА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 2020 Г. ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

Име и Фамилия

Длъжност

Декларация

Вх. №

Ники Ваганова Агачян

Гл. специалист

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

75-8/15.01.2020 г.

Хурие Хюсеинова Хрюстемова

Гл. специалист-ОСОИ

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

75-15/03.02.2020 г.

Росица Славчева Аплакова

Специалист

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

75-16/04.02.2020 г.

Мариана Паунова Наумова-Щърбова

Гл. инспектор

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

75-68/27.04.2020 г.

Милена Димитрова Костадинова

Ст. инспектор

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

75-70/28.04.2020 г.

Габриела Енрико Бояджиева

Специалист

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

75-81/14.05.2020 г.

Коста Надеждов Танев

Специалист

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

75-103/15.06.2020 г.

Ваня Георгиева Недялкова

Счетоводител

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

75-115/10.07.2020 г.

Даяна Славеева Мадажарова

Инспектор

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

75-168/15.09.2020 г.

Добрина Симеонова Стоянова

Старши експерт

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

75-177/25.09.2020 г.

Ники Ваганова Агачян

Старши експерт

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

75-181/28.09.2020 г.

Стоянка Димитрова Параскова

Гл. Специалист

Чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ

75-194/02.11.2020 г.