Формуляри и бланки

Тук може да намерите полезна информация, формуляри, заявления, бланки и други документи свързани с дейността на РЗИ - Пловдив, включително и заявления на предлаганите от институцията административни услуги.

Списък и информация само за Административните услуги на РЗИ - Пловдив са налични в меню "Достъп до информация", секция "Информация", в подменю "Административни услуги".

#

Аптеки и лекарствени продукти:

1

Декларация по Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

2

Заявление за предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. (АУ-2155)

3

Заявление за прекратяване на дейност на лекари и лекари по дентална медицина по Наредба 5 (АУ-1336)

4

Заявление за разрешение на дейност на лекари и лекари по дентална медицина по Наредба 5 (АУ-685)

5

Заявление издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия (АУ-1349)

6

Заявление за предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (АУ-341)

7

Заявление за издаване на становище за унищожаване на лекарствени продукти (АУ-2241)

8

Тримесечен отчет аптеки - таблица

 


#

Ваксини:

1

Заявка за ваксини

2

Заявление за издаване на международен сертификат за имунизации (АУ-467)

3

Заявление за издаване на свидетелство за имунизационно състояние (АУ-1796)

4

Годишен план за необходимите дози биопродукти

5

Отчет за изразходените биопродукти в дози

6

Сведение за извършените имунизации

 


#

Лабораторни изследвания:

1

Заявление за извършване на лабораторни изследвания

2

Обхват на лабораторните дейности

3

Ценоразпис съгласно Тарифа за таксите

4

Анкетен лист за лабораторни изследвания

 


#

Лечебни заведения:

1

Декларация за втори лекар

2

Заявка за микробиологичен анализ

3

Предложение ЛКК

4

Предложение ЛКК промяна

5

Заповед за ЛКК в лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ и университетските болници - Приложение 4

6

Заповед за определяне на ТЕЛК. Приложение №5 към чл. 10, ал. 3

7

Медицински протокол от ЛКК

8

Медицинско направление за ТЕЛК

9

Заявление-декларация за ТЕЛК

10

Заявление болници по чл. 46 от ЗЛЗ за ЦПЗ, КОЦ, ЦКВЗ и ЛЗБП (АУ-1660)

11

Заявление болници по чл. 50 от ЗЛЗ за промяна (АУ-1660)

12

Декларация по чл. 50 от ЗЛЗ (АУ-1660)

 


#

Обекти с обществено предназначение (ООП):

1

Заявление за заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води. (АУ-258)

2

Заявление за издаване на здравно заключение за съгласуване на проекти на общи/подробни устройствени планове. (АУ-259)

3

Заявление за издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обекти с източници на йонизиращи лъчения. (АУ-268)

4

Заявление за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води. (АУ-466)

5

Заявление за заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение. (АУ-882)

6

Заявление за издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната. (АУ-1089)

7

Заявление за издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация, включително на обекти с източници на йонизиращи лъчения. (АУ-1338)

8

Заявление за изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици. (АУ-1350)

9

Уведомление за откриване на обект с обществено предназначение. (АУ-1552)

10

Уведомление за откриване на обект с обществено предназначение - транспортно средство (АУ-1552)

11

Уведомление за промяна в обстоятелствата в обект с обществено предназначение (АУ-1552)

12

Заявление за възстановяване експлоатацията на обект

13

Заявление за издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби. (АУ-1553)

14

Заявление за издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект. (АУ-1870)

15

Заявление за издаване на хигиенно заключение за проектна документация. (АУ-2961)

16

Заявление за издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показатели за шум. (АУ-3047)

17

Заявление за становище за обект с източници на йонизиращи лъчения, спрян от експлоатация

18

Заявление за измерване радиационни парамeтри

 


#

Други:

1

Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация (АУ-2)

2

Заявление за издаване на заверен препис, или допълнителен екземпляр от документ (АУ-477)

3

Заявление за регистрация и заверка на лична здравна книжка (АУ-1102)

4

Заявление за издаване на удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (ДДД) (АУ-558)

5

Заявление за издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина (АУ-1795)

6

Заявление за издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве (АУ-1793)

7

Образец на книга за посещения при регистрация на неконвенционални практики (АУ-1793)

8

Образец на информирано съгласие за неконвенционални практики (АУ-1793)

9

Заявление за заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве (АУ-1088)

10

Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен доход - УП 2 (АУ-2134)

11

Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен стаж - УП 3 (АУ-2133)