ОТДЕЛ „РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ"

Осъществява дейността си на територията на областите

Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Смолян

Извършва държавен здравен контрол за спазване изискванията за защита на лицата от въздействието на йонизиращи лъчения, а именно:

 1. Kонтрол в обекти с източници на йонизиращи лъчения;
 2. Kонтрол на радиационните фактори на жизнената среда:
  • атмосферни отлагания и аерозоли в атмосферен въздух;
  • радиационен гама-фон;
  • питейни води;
  • растителност и почви;
  • мляко и други храни;
  • oбемът, периодичността и обектите на контрол се определят със заповед на министъра на здравеопазването.
 3. Kонтрол по спазване на изискванията на нормативните актове за осигуряване на радиационната защита на лицата при извършването на дейности с източници на йонизиращи лъчения;
 4. Oбследване на радиационни инциденти или аварии.

Участва в държавните приемателни комисии на обектите с източници на йонизиращи лъчения. Държавният здравен инспектор, който участва в държавната приемателна комисия, дава становище за готовността на строежа за въвеждането му в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подписва протокол обр. 16, когато строежът отговаря на изискванията за радиационна защита.  Становището се издава след измерване на радиационните фактори на средата при работно и неработно положение на източника на йонизиращо лъчение и установяване на съответствието им с нормативните актове.

Участва в приемателни комисии, назначени от председателя на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) за установяване на готовността на обект с източник на йонизиращо лъчение за въвеждане в експлоатация, съгласно Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия.

Текущата инспекция в обект с ИЙЛ включва:

 1. Преглед на документацията, която съпровожда издадената по реда на Закона за безопасно използване на ядрената енергия лицензия или разрешение;
 2. Контрол по спазване на здравно-радиационните изисквания за съответния обект, който се провежда в съответствие с изискванията на Наредба № 11 за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения чрез контрол за проведен ежегоден медицински преглед и наличие на документ за пригодност за работа в среда на йонизиращи лъчения;
 3. Контрол за наличието на средства за индивидуална и обща защита на персонала и пациентите при медицинско използване на източници на йонизиращи лъчения;
 4. Проверка по изпълнението на дадени предписания.
 5. При текущата инспекция в обект с източник на йонизиращо лъчение може да се извършат измервания на радиационните фактори на работната среда за съответствие с Наредбата за радиационна защита.
 6. Контрол за защита на пациентите при медицинско облъчване се провежда в съответствие с изискванията на Наредба № 2 за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване чрез контрол върху осигуряване и поддържане на качеството на медицинската радиологична апаратура;
 7. Контрол на осигуряването на защита при работа с източници на йонизиращи лъчения за медицински цели с цел спазването на изискванията на наредбите по чл. 65, ал. 1, т. 6 от Закона за здравето при проектиране, строителство, въвеждане в експлоатация, преустройство и извеждане от експлоатация на обекти, използващи източници на йонизиращи лъчения за медицински цели, както и за спазване на изискванията за радиационна защита на дейностите по монтаж, ремонт и техническо обслужване на медицинска радиологична техника.

Извършва насочен здравно-радиационен контрол при постъпил сигнал за радиационен инцидент или авария. Контролът се извършва от екип от служители на отдел "Радиационен контрол", съставът на който се определя от директора на РЗИ в зависимост от вида на инцидента. Проверките могат да се извършват съвместно с представители на други ведомства и организации. Насочен здравно-радиационен контрол се провежда при постъпил сигнал за радиационен инцидент или авария. Контролът има за цел установяване на засегнатите от инцидента или аварията лица, оценка на здравния риск и насочване към специализирано медицинско наблюдение и провеждане на биологична дозиметрия при необходимост.  При провеждане на насочен здравно-радиационен контрол се спазват изискванията на Наредба № 28 от 2006 г. за условията и реда за медицинско осигуряване и здравни норми за защита на лицата в случай на радиационна авария.