Физични Фактори

Физични фактори

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

Измерване на физични фактори на околната и жизнената среда в помещенията на жилищни сгради, сгради със смесено предназначение и обществени сгради, включително на обекти с обществено предназначение, по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

ВИДОВЕ УСЛУГИ:

Измервания и оценка на съответствието съгласно нормативните изисквания на:

  1. Нива на шум - L [dB], включително проникващ.
  2. Нива на интензитета на електричното поле - Е [V/m] и на интензитета на магнитното поле - Н [А/m] на технологични излъчващи съоръжения, както и нива на плътността на мощността S [W/m2] на електромагнитното поле, на излъчващи съоръжения на базови и приемно-предавателни станции, разположени в близост до жилищни,  детски, учебни и лечебни заведения, по границите на ХЗЗ.
  3. Нива на осветеност – Е [lx].
  4. Нива на параметрите на микроклимата: температура – [0C], относителна влажност [%], скорост на движение на въздуха [m/s] и плътност на ИЧР(топлинно облъчване) - [W/m2].    

ПРОЦЕДУРА:

Измервания се извършват, след подаване на заявление за измерване (по образец) или по сигнал.


ТАКСИ: Заплащането на изследванията е съгласно Tарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето. При подаване на сигнал такса не се дължи.

 

ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА - ШУМ, ОСВЕТЛЕНИЕ, МИКРОКЛИМАТ, ЛЪЧЕНИЯ

Такса

(лв.)

1.      

Измерване на постоянен шум за една точка

7.00

2.      

Измерване на непостоянен шум за една точка

7.00

3.      

Измерване на изкуствено осветление за една точка

7.00

4.      

Измерване и изчисляване на микроклимат с електронна апаратура за една точка

17.00

5.      

Измерване и изчисляване на постоянен и непостоянен шум за едно работно място

32.00

6.      

Измерване параметрите на електромагнитно поле от източници на нейонизиращо лъчение, за 1 точка

16,00

7.      

Измерване параметрите на електромагнитно поле от източници на нейонизиращо лъчение, за 1 работно място

42,00