Подземни и Повърхностни Води

 

СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 1 ОТ 10.10.2007 Г. ЗА ПРОУЧВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

 

 

 

Наименование на показателя

Такса*

(лв.)

 

 

Наименование на показателя

Такса*

(лв.)

I.

ФИЗИКОХИМИЧНИ

ПОКАЗАТЕЛИ

 

III.

РАДИОХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

 

1.

Нитрати

5.00

1.

Обща индикативна доза

10.00

2.

Активна реакция

3.00

2.

Естествен уран

138.00

3.

Перманганатна окисляемост

4.00

3.

Обща α – активност

47.00

4.

Амониев  йон

4.00

4.

Обща β – активност

42.00

5.

Нитрити

4.00

IV.

ПЕСТИЦИДИ

 

6.

Хлориди

5.00

1.

Хлорорганични (ХОП)

50.00

7.

Обща твърдост

4.00

2.

Фосфорорганични (ФОП)

35.00

8.

Калций

3.00

V.

БЕНЗЕН

18.00

9.

Магнезий

2.00

VI.

ТРИХАЛОМЕТАНИ

80.00

10.

Фосфати

4.00

VII.

ЛЕСНОЛЕТЛИВИ ВЕЩЕСТВА

60.00

11.

Сулфати

5.00

VIII.

ТЕЖКИ МЕТАЛИ

 

12.

Флуориди

6.00

1.

Желязо

8.00

13.

Манган

4.00

2.

Манган

8.00

14.

Алуминий

9.00

3.

Мед

8.00

15.

Електропроводимост

10.00

4.

Цинк

8.00

16.

Цианиди

8.00

5.

Натрий

8.00

II.

ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ

 

6.

Хром

10.00

1.

Бенз/а/пирен

 

 

 

 

90,00

7.

Никел

10.00

2.

Полициклични ароматни въглеводороди

8.

Олово

10.00

3.

Бензо/b/флуорантен

9.

Кадмий

10.00

 

Бензо/к/флуорантен

10.

Антимон

10.00

 

Бензо/g,h,i/перилен

11.

Арсен

10.00

 

Индено/1,2,3-c,d/пирен

12.

Селен

10.00

 *Забележка: Таксата е определена съгласно Тарифата за таксите, които се събират от органите на Държавния здравен контрол и Националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето

КОЛИЧЕСТВО НА ПРОБИТЕ, СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ:

 

  1. Физикохимични показатели - Пробата се налива в чиста стъклена бутилка, напълнена догоре, донесена в най-кратък срок. Количество - 1,5 л. Съхранение от 2 до 5°С на тъмно, не повече от 24 часа.
  2. Органични съединения - Пробите се взимат в чисти стъклени съдове (тъмни стъклени бутилки с вместимост 1 литър), снабдени със стъклени или обвити във фолио запушалки. Съхраняват се на тъмно при температура +4°С.
  3. Радиохимични показатели -  необходимо количество – 5 л. РЕТ бутилка. Преди напълването на съда е необходимо водата да се източи в продължение на 5-10 минути, за да не попадне в пробата застояла вода. Съхранение в хладилник до 24 ч.
  4. Пестициди, Бензен, трихалометани и леснолетливи вещества - Пробите се взимат в чисти стъклени съдове (стъклени тъмни бутилки с вместимост 1 литър), снабдени със стъклени или обвити във фолио запушалки. Съхраняват се на тъмно при температура +4°С.
  5. Тежки метали – необходимото количество проба – 1 л. РЕТ опаковка, за определяне на мед, олово и никел пробата се взима при крана на потребителя без предварително източване на водата. Времето между вземането на пробата и изпитването и в лабораторията трябва да е не повече от 24 часа.

 

ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ

 

СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 12/18.06.2002, ЗА КАЧЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПИТЕЙНО- БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ.

 

 

 

 

Наименование на показателя

Такса*

(лв.)

I.

РАДИОХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

1.

Обща индикативна доза

10.00

2.

Естествен уран

138.00

3.

Обща α – активност

47.00

4.

Обща β – активност

42.00

II.

МИКРОБИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

1.

Колиформи  и фекални колиформи

29.00

2.

Фекални стрептококи

25.00

 *Забележка: Таксата е определена съгласно Тарифата за таксите, които се събират от органите на Държавния здравен контрол и Националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, 2007 г.

КОЛИЧЕСТВО НА ПРОБИТЕ, СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ:

 

  1. Микробиологични показатели - Необходимо количество на пробата: 0,5 л. чиста РЕТ бутилка.
  2. Радиохимични показатели - Необходимо количество на пробата 5 л. РЕТ бутилка. Съхранение в хладилник до 24 ч.