Питейни води

 СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 9 ОТ 16 МАРТ 2001 Г. ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ

 

 

Наименование на показателя

Такса*

(лв.)

 

Наименование на показателя

Такса*

(лв.)

I.

ФИЗИКОХИМИЧНИ

ПОКАЗАТЕЛИ

 

III.

МИКРОБИОЛОГИЧНИ

ПОКАЗАТЕЛИ

 

1.

Цвят

7.00

1. 

Колиформи и Ешерихия коли

25.00

2.

Мътност

4.00

2.

Ентерококи

24.00

3. 

Активна  реакция

3.00

3.

Клостридиум перфрингенс

/вкл. спори/

22.00

4. 

Перманганатна окисляемост 

4.00

4.

Микробно число(22±2) 0С

9.00

5.

Амониев  йон

4.00

IV.

ПЕСТИЦИДИ

 

6.

Нитрати

5.00

1.

Хлорорганични (ХОП)

50.00

7.

Нитрити

4.00

2.

Фосфорорганични (ФОП)

35.00

8.

Хлориди

5.00

V.

БЕНЗЕН

18.00

9.

Обща твърдост

4.00

VI.

ТРИХАЛОМЕТАНИ

80.00

10.

Калций

3.00

VII.

ЛЕСНОЛЕТЛИВИ ВЕЩЕСТВА

60.00

11.

Магнезий

2.00

VIII.

ТЕЖКИ МЕТАЛИ

 

12.

Фосфати

4.00

1.

Желязо

8.00

13.

Сулфати

5.00

2.

Манган

8.00

14.

Флуориди

6.00

3.

Мед

8.00

15.

Остатъчен хлор

3.00

4.

Цинк

8.00

16.

Електропроводимост

10.00

5.

Натрий

8.00

 

17.

 

Вкус, Мирис

 

3.00

6.

Хром

10.00

7.

Никел

10.00

18.

Цианиди

8.00

8.

Олово

10.00

19.

Алуминий

9.00

9.

Кадмий

10.00

II.

ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ

 

10.

Антимон

10.00

1.

Бенз/а/пирен

 

 

  

 

90.00

 

 

 

 

11.

Арсен

10.00

2. 

Полициклични ароматни въглеводороди

12.

Селен

10.00

3. 

Бензо/b/флуорантен

IX.

РАДИОХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

 

4. 

Бензо/к/флуорантен

1.

Естествен уран

138.00

5. 

Бензо/g,h,i/перилен

2.

Обща индикативна доза

10.00

6. 

Индено/1,2,3-c,d/пирен

3.

Обща α – активност

47.00

 

 

 

4.

Обща β – активност

42.00

 

*Забележка: Таксата е определена съгласно Тарифата за таксите, които се събират от органите на Държавния здравен контрол и Националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето

 

КОЛИЧЕСТВО НА ПРОБИТЕ, СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ:

 

  1. Физикохимични показатели - Пробата се налива в чиста 1.5 литър РЕТ опаковка, напълнена догоре, донесена в най-кратък срок. Съхранение от 2 до 5°С на тъмно, не повече от 24 часа.
  2. Органични съединения - Пробите се взимат в чисти стъклени съдове (тъмни стъклени бутилки с вместимост 1 л.), снабдени със стъклени или обвити във фолио запушалки. Съхраняват се на тъмно при температура +4°С.
  3. Микробиологични показатели - Времето между вземането на пробата и изпитването и в лабораторията трябва да е възможно най-кратко (до 8 часа). Необходимо е пробите да бъдат доставени в стерилни съдове (0.5 л. стерилна стъклена банка или 4х100 мл. стерилни пластмасови контейнери), като се спазят следните изисвания:
   • По време на транспорта до лабораторията пробите трябва да се съхраняват при 5±3°C и да се предпазват от слънчева светлина;
   • Преди напълването на съда е необходимо водата да се източи в продължение на 5-10 минути, за да не попадне в пробата застояла вода;
   • Съдовете за анализ на микробиологични показатели трябва да са стерилни и не трябва да се изплакват с пробата, преди напълването им;                                                                                                                         
  4. Пестициди, Бензен, трихалометани и леснолетливи вещества - Пробите се взимат в чисти стъклени съдове (стъклени тъмни бутилки с вместимост 1 литра), снабдени със стъклени или обвити във фолио запушалки. Съхраняват се на тъмно при температура +4°С.
  5. Тежки метали – необходимото количество проба - 1 литър РЕТ опаковка, за определяне на мед, олово и никел пробата се взима при крана на потребителя без предварително източване на водата. Времето между вземането на пробата и изпитването и в лабораторията трябва да е не повече от 24 часа.
  6. Радиохимични показатели - необходимо количество – 5 литра РЕТ бутилка. Преди напълването на съда е необходимо водата да се източи в продължение на 5-10 минути, за да не попадне в пробата застояла вода. Съхранение в хладилник до 24 ч.