Минерални води от водоизточника

 

СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 14 ОТ 3 АВГУСТ 1987 Г. ЗА КУРОРТНИТЕ РЕСУРСИ, КУРОРТНИТЕ МЕСТНОСТИ И КУРОРТИТЕ НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ БУТИЛИРАНИТЕ НАТУРАЛНИ МИНЕРАЛНИ, ИЗВОРНИ И ТРАПЕЗНИ ВОДИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПИТЕЙНИ ЦЕЛИ.

 

  

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛЯ

ТАКСА* (ЛВ.)

I.

ФИЗИКОХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

1.

Цвят

7.00

2.

Мътност

4.00

3.

Активна реакция

3.00

4.

Перманганатна окисляемост

4.00

5.

Амониев  йон

4.00

6.

Нитрати

5.00

7.

Нитрити

4.00

8.

Хлориди

5.00

9.

Обща твърдост

4.00

10.

Калций

3.00

11.

Магнезий

2.00

12.

Фосфати

4.00

13.

Сулфати

5.00

14.

Флуориди

6.00

15.

Манган

8.00

16.

Електропроводимост

10.00

17.

Цианиди

8.00

II.

МИКРОБИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

1.

Колиформи

25.00 - за бутилиране

27.00 - за пиене; хигиена

2.

Ешерихия коли

3.

Eнтерококи

24.00

4.

Сулфитредуциращи клостридии

22.00

5.

Псеудомонас аеругиноза

21.00

6.

Брой  колонии на жизнеспособни микроорганизми: (22±2) 0С и (36±2) 0С

9.00

                                                        

 *Забележка: Таксата е определена съгласно Тарифата за таксите, които се събират от органите на Държавния здравен контрол и Националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето

КОЛИЧЕСТВО НА ПРОБИТЕ, СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ:

 

  1. Физикохимични показатели - Пробата се налива в чиста стъклена или РЕТ бутилка, напълнена догоре, донесена в най-кратък срок. Количество - 1,5 л. Съхранение от 2 до 5°С на тъмно, не повече от 24 часа.
  2. Микробиологични показатели - Времето между вземането на пробата и представянето и в лабораторията трябва да е възможно най-кратко (до 8 часа). Необходимо е пробите да бъдат доставени в стерилни съдове, като се спазят следните изисвания:
  • По време на транспорта до лабораторията пробите трябва да се съхраняват при 5±3°C и да се предпазват от слънчева светлина;
  • Съдовете за анализ на микробиологични показатели трябва да са стерилни и не трябва да се изплакват с пробата, преди напълването им;
  • Необходимо количество - 5 бр. х 0,5 л. стерилни стъклени банки.