Козметика

 

СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА БДС EN ISO 17516 : 2015 «КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ. МИКРОБИОЛОГИЯ. МИКРОБИОЛОГИЧНИ ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ» и РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1223/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ

 

 

Наименование на показателя

Такса* (лв.)

I.

МИКРОБИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

 

1.

Общ брой мезофилни аеробни микроорганизми (бактерии+ дрожди и плесени)

7.00 

2.

Escherichia coli

33.00 

3.

Pseudomonas aeruginosa

35.00 

4.

Staphylococcus aureus

20.00 

5.

Candida albiсans

14.00 

 *Забележка: Таксата е определена съгласно Тарифата за таксите, които се събират от органите на Държавния здравен контрол и Националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето

Необходимо количество проби – минимум 2 бр. оригинална опаковка