10 септември – Световен ден за суицидопрофилактика

   Eдин от параметрите, с които се оценява нивото на психично здраве и социално благополучие на всякоедно общество е суицидното поведение. Увеличаването на броя на самоубийствата в по – голяма част от страните в света се отразява отрицателно върху състоянието на обществото, икономиката, нравствените и духовните ценности. България нее изолирана от световните тенденции и самоубийствата представляват един от проблемите с нарастваща значимост.

По данни на изготвен от Дирекция “Медицински дейности“ към РЗИ – Пловдив, “Анализ на самоубийствата и опитите за самоубийства” през 2014г. в Пловдив област от общия брой суицидни действия (210) с фатален край са завършили 77 (36,7%) случая. В сравнение с 2013г. се наблюдава снижение в абсолютния брой регистрирани суицидни действия – 244 и тези, завършили с фатален край – 87 (35.7%) случая.

Запазва се тенденцията, за преобладаване на суицидните случаи в градовете – 64.3%, в сравнение с тези в селата – 24.7%. При 23 от регистрираните случаи се касае за жители на други области. С най-висок относителен дял на суицидни действия за областта са община Пловдив, където са осъществени 44.3%, следвана от община Асеновград – 10.1%и община Карлово – 8.2%.

Преобладават случаите на суицидно действие при женския пол – 126, в сравнение с мъжкия – 84 случая. Съотношението мъже към жени на суицидните действия е 1:1.5. За  2013 г. суицидните действия при жените са били 137, при мъжете - 107 и съотношението мъже:жени – 1:1.2.

При анализ на регистрираните суицидни действия през 2014 г. по възрастов признак най-голям брой случаи се отчитат във възрастова група над 65 години – 51 случая. За 2013 г. „водеща” по този показател е същата група с 48 случая.

Тревожен е фактът, че най-голям брой суицидни действия на 10 000 население са извършени във възрастова група 15-19 години – 5.7‰0– със значителен превес на момичетата от тази възрастова група – съотношение мъже:жени – 1:7.5.

      По отношение на социалната структура на лицата, извършили суицидно действие през 2014 г. на територията на Пловдивска област, най-голям е делът на пенсионерите – 38.5%, следвани от групата на безработните – 27.1% и работещите – 19.5%. 

     При анализ на причините, водещи до суицидно действие, в Пловдивска област е видно, че и през 2014 г. в 20% от случаите се касае за лица с установено психично заболяване. Непосредствено след това се нареждат семейните конфликти с 19.5%. При 36.7% от случаите през 2014 г. няма данни за повода за извършване на суицидно действие.

                   

                Разпределение на суицидните действия по причини през 2014г.

Сезонната крива на суицидните действия през 2014 г. бележи подем през месеците януари, април, юли и декември.

      

          Сезонно разпределение на суицидните действия в Пловдивска област.

              

САМОУБИЙСТВА

Регистрираната суицидна смъртност в областта за 2014г. е 11.4‰00,  което е понижение в сравнение с 2013г. – 12.8‰00  и 2012 г. –16.6‰00.  

И през анализираната година смъртността, резултат от суицидно действие, в селата е по-висока 13.4‰00 от тази в градовете 9.5‰00. За 2013 г. тези показатели са съответно 13.3‰00и 11.3‰00.

През 2014 г. преобладават случаите на осъществени суициди в градовете – 48 в сравнение с тези в селата – 23. В шест от случаите, завършили със смърт, се касае за жители на други области. Най-засегнати са общините Пловдив с относителен дял 36.6%, Карлово –12.7% и Асеновград – 11.3%, съответстващо на най-голямата плътност на населението в областта. 

С нарастването на възрастта се увеличава суицидната смъртност.

И през 2014 г. най-голям брой суицидни действия в Пловдивска област, завършили със смърт са в групата над 60-годишна възраст. Запазва се закономерността завършените суицидни действия да са по-често при мъжете.

Видно от данните, представени на  графика 19, както и при общия брой суицидни опити, като най-честа причина са психични разстройства, следвани непосредствено от тежки соматични заболявания.

 

При осъществените суициди най-често прилагания способ и през 2014 г. е самообесването – 50.6% и хвърлянето от  високо – 15.6% за разлика от парасуицидите, където най-голям дял има медикаментозното  самоотравяне,

Според показателя сезонност през 2014 г. най-много са осъществените суицидни действия през месеците април и юли като месечната крива с малки отклонения  съвпада с тази за 2013 г.

Предотвратяването на самоубийствата е възможна и ефективна дейност. Тя може да се осъществи в началния стадий от развитието на суицидния процес - когато се оформя идеята и желанието за самоубийство; в стадия на остра криза с висока суицидна готовност; както и след извършването на неуспешен опит за самоубийство, когато опасността от повтаряне на суицидното действие е висока.

Истинската превенция на суицидното поведение започва с готовността да се разговаря за чувствата, мислите и натоварванията от определени житейски ситуации. Добре е да не се пренебрегват думите на пострадалия. По-голяма част от хората, които правят суицидни опити имат нужда да бъдат чути или разбрани и търсят това в дните непосредствено преди опита за самоубийство. Отделете малко време за конкретния човек, изслушайте притесненията му, предложете емоционална си подкрепа без да бързате да давате съвети!