ТРИХИНЕЛОЗАТА

      Изх №.6317/03.10.2018 г.

 

        ДО ИЗП. ДИРЕКТОР НА УМБАЛ

       ........................................................................................

      ДО УПРАВИТЕЛЯ НА МБАЛ, ДКЦ, МЦ, МДЛ

       ............................................................................................

      ДО ОПЛ

      .............................................................................................

 

 И  през 2018 г. трихинелозата запазва своето водещо място в групата на хелминтозоонозите, като от началото на годината в страната са регистрирани 5 епидемични взрива с  38 лица, заболели след консумация на свинско месо и месни продукти от диви или домашни прасета.

            Във връзка с настъпващия есенно-зимен сезон и с цел предотвратяване възникването на нови случаи и епидемични взривове , които трудно могат да се предвидят и прогнозират, провеждането на дейностите, по

    надзор на заболяването се извършва, съгласно  действащата нормативна уредба, което включва:

  1. Извършване на епидемиологично проучване на всяко лице с диагностицирана трихинелоза (клинична или безсимптомна форма ).
  2. Регистрация и класификация на проучените случаи в съответствие с Наредба № 21 от 18 юли  2005 г. за реда, за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести.

Напомняме Ви  за по- важните  противоепидемични мерки :

        1.Повишаване информираността и  клинико-епидемиологичната насоченост на медицинските   специалисти по отношение на заболяването трихинелоза  при пациенти с фебрилитет, миалгия, оточност по клепачите и лицето, алергични симптоми, еозинофилия,с цел своевременно откриване на първичните сигнални случаи, диагностициране и лабораторно потвърждаване на диагнозата.  В много от случаите трихинелозата се приема за остра вирусна инфекция, което води до отлагане на лечението и е възможно заболяването да протече тежко.

За целта е необходимо да се проведат колегиуми по места за запознаване с клиничните особености на заболяването и стриктното спазване на противоепидемичните мерки.

       2. Медицинските специалисти, открили болни от трихинелоза веднага съобщават по телефона  и

изпращат “Бързо известие” до РЗИ- Пловдив,  Дирекция “НЗБ”, отдел “МИ”- звено “Паразитология”

( Наредба № 21/ 2005 г.) .

3. На консумиралите лица се извършват  серологични изследвания с РПХА или ЕЛИЗА, ПКК  еозинофилия, ЕКГ.                        

      4. С цел изясняване на диагнозата се изпращат в РЗИ, отдел “МИ”- Паразитология проби от консумираното съмнително месо и месни продукти , за да се направи санитарно-паразитологично изследване.

  5. Заболелите от трихинелоза лица се хоспитализират в клиниката по “Инфекциозни болести “ към УМБАЛ “Свети Георги”.

       6.Лечебно-диагностичната дейност се извършва от паразитолозите към отделението по “Клинична паразитология” към УМБАЛ “Свети Георги”.                                                                                                                                                          

                                                

     С уважение,                                                                                             

     Д-р ВАНЯ ТАНЧЕВА-МАНЧЕВА                                                                                 

    Директор на Регионална Здравна Инспекция-Пловдив