Справка за състоянието на питейната вода в гр. Пловдив и областта за 01.08.2017 г. - 31.08.2017 г.

                       С П Р А В К А 

 за състоянието на питейната вода в гр. Пловдив и областта за 

                     01.08.2017г. - 31.08.2017 г.

 

1. Населените места с режимно водоснабдяване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 35 броя.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени впостоянен мониторинг - 43 броя.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели –

броя.

 

Населено място

Наименование на показателя

Резултати от изпитването /неопределеност/

Стойност и допуск на показателя

1.с. Нови извор,

Община Асеновград

Сулфитредуциращи клостриди

1,93 ± 0,22 CFV/см³

(Log 10)

0/100

2. с. Моминско

Община Садово

Сулфитредуциращи клостриди

1,41 ± 0,22 CFV/см³

(Log 10)

0/100

 

 

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в периодичния мониторинг – няма.

6. От тях не отговарят по Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели – няма.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг –няма.

8. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели – няма.

9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници няма.

10. От тях не отговарят на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите –няма.

11. Брой регистрирани случаи на чревни инфекциозни заболявания – /271/: шигелози – 7; салмонелози -4, колиентерити – 2; ентероколити – 258; вирусни хепатити – 0 .

12. Доказана причинна връзка между чревните инф. заболявания и качествата на питейната вода –няма.

13. Предприети мерки за административна принуда:

      - предписания – няма.

      - актове – няма.     

      - заповеди – няма