СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ ”ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” за периода от 19.04.2019 г. –25.04.2019 г.

 

 

ОТДЕЛ

ПБПЗи ЗТЕ

ДЗК

РК

ЛИ

съответ-стват

несъответ-стват

1. Проверки по писма на МЗ

 

 

 

 

 

2. Проверки

40

127

 

 

 

-  по текущ контрол

11

 

5

 

 

-  по регистрации

29

 

1

 

 

3. Проверки по дейности

 

 

 

 

 

    - по тютюнопушене

60

86

5

 

 

-  ЗОХ /съвместни/

28

 

 

 

 

-  закрити обществени места

22

       43

 

 

 

-  детски и учебни заведения

10

21

 

 

 

-  открити обществени места

 

       21

 

 

 

-  оптики

 

 1

 

 

 

4. Тематични проверки

 

 

 

 

 

5. Издадени предписания

 

4

2

1

 

 

6. Издадени заповеди за спиране експлоатацията или дейност на обект

 

1

1

 

 

7. Съставени актове

 

 

 

 

 

8. Жалби и сигнали от граждани или институции

2

 

 

 

 

9. Взети проби

16

 

 

 

 

10. Издадени здравни заключения за съгласуване на проекти

15

 

 

 

 

11. Участие в приемателни комисии и издаване на становища

6

 

1

 

 

12. Контрол на радиационните параметри на работна среда

 

 

5

 

 

13. Съгласуване на площадки на обект с източник на йонизиращи лъчения

 

 

1

 

 

14. Съгласуване на инвестиционни проекти, част “Анализ и оценка на радиационна  защита”

 

 

 

 

 

15. Анализ на радиационните параметри на факторите на жизнената среда

 

 

9

 

 

16. Оценка на учебни  разписания, здравни  анализи, хранене 

3

 

 

 

 

17. Дейности по национални  програми

28

 

 

 

 

18. Лекции, беседи, семинарни  обучения

 

 

 

 

 

19. Консултативна дейност – тютюнопушене и др.

21

 

 

 

 

20. Извършена лабораторна дейност по:

ДЗК-ЗК-МВ;ЗК-М;ЗК-Д;ЗК-К;ЗК-Б;ЗК-ВД-ЗТЕ-ЗК-В;ЗК-ВП;ЗК-МВ;ЗК

- жалби/ЗТЕ/

- заявки на физически и юридически лица/ЗТЕ/

 

 

 

 

 

4

21

-

47

 

 

-

-

-

1