НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ И ПЕДИАТРИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИМУНИЗАЦИИ И РЕИМУНИЗАЦИИ

Във връзка с Писмо на Зам.Министър на здравеопазването № 16-00-29/18.05.2017г. и в изпълнение на дейностите по надзор на имунопрофилактиката през 2017г. в ДВ Бр.38/12.05.2017г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15/2005г. за имунизациите в РБългария.

На основание чл 38 ал.1 от Закона за здравето ДВ бр.70/2004г.

 

П Р Е Д П И С В А М:

1.Всички ОПЛ и педиатрите, извършващи задължителни имунизации и реимунизации да се запознаят с измененията в Наредба № 15/2005г. на МЗ, влезли в сила от 12.05.2017г.

2.Да се прекрати извършването на проба Манту и реимунизация с БЦЖ при деца, навършващи 17г през настоящата година, считано от 12.05.2017г.

3.Отчитането на извършените проверки с проба Манту и реимунизация срещу туберкулоза на деца на 17г за периода 01.04 – 12.05.2017г. да се извършва в отделен ред в края на Приложение № 7 към Наредбата.

4.Въз основа на сключените договори за 2017г. и наличните количества ваксина по договори от 2016г. задължителните и целеви имунизации и реимунизации в страната ще се провеждат със следните ваксини:

Имунизация срещу Хепатит „В” Енжерикс В;

Имунизация и реимунизация срещу туберкулоза – от 7м възраст, 7г и 11г се прилага ваксина БЦЖ.

Имунизация срещу Дифтерия, Тетанус, Коклюш, Хепатит „В”, Полиомиелит и Хемофилус инфлуенце тип „В” на деца на навършени 2 месечна възраст се прилага единствено шесткомпонентна ваксина /Хексацима или Инфанрикс хекса/.

Поради липса на информация в кратките характеристики на продуктите за взаимозаменяемост на двете ваксини, всяко дете трябва да бъде имунизирано или с 3 приема Хексацима или с 3 приема Инфанрикс хекса, без допускане тяхното заменяне.

За реимунизация срещу Дифтерия, Тетанус, Коклюш, Полиомиелит и Хемофилус инфлуенце тип „В” на деца, навършили 16 месечна възраст се прилага 5 компонентната ваксина – Пентаксим.

Реимунизация срещу Дифтерия, Тетанус, Коклюш и Полиомиелит на деца, родени през 2011г. се извършва с 4 компонентна ваксина – Тетраксим.

Имунизация и реимунизация срещу Морбили, Паротит и Рубеола през 2017г. се извършва с 3 компонентна ваксина – Приорикс или М-М-RVAXPRO.

5.Всички ОПЛ и педиатрите, извършващи задължителни имунизации и реимунизации, които се прилагат през 2017г. да се информират за ваксините /кратка характеристика на продукта и листовка за потребителя/ от интернет страниците на Изпълнителна Агенция по лекарствата или Европейска Агенция по лекарствата .

6.Отчитането на имунизациите и реимунизациите за 2-ро и всяко следващо тримесечие на 2017г да се извършва със Сведение за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика, съгласно Приложение 7 към чл.13, ал.2 на Наредба № 15/2005г., намиращо се в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005г ДВ Бр.38/12.05.2017г.

Прикрепени файлове: