Мониторинг на води от 09.05 – 16.05.2019 г.

 

Мониторинг

Санитарно -микробиологични изпитвания

 

Физико – химични изпитвания

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП/Б/

-

-

-

-

-

-

Постоянен

ЗК-В/А/

9

1.коли форми-с.Храбрино частен дом

9

-

 

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

1

 

-

 

1

-

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

9

 

1.микробно число хотел“Стряма“гр.Баня

 

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

1

-

6

1.флуориди и амониев йон-хотел“Стряма“

гр.Баня

2.флуориди –ж.банче гр.Баня

3.флуориди –м.банче гр.Баня

-

-

Повърхностни води/ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

-

-

1

1.с.Брестник –общ.чешма център

Коли титър и нитрати

-

-