МАЛАРИЯ - ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

                                                 

 РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

ПЛОВДИВ

 

ул. “Перущица” 1      Директор 032/649 000    факс  032/643 438     e-mail: rzipd@plov.net

 

Изх. № 4337/16.05.2017  г.

 

ДО ИЗП. ДИРЕКТОР НА УМБАЛ

................................................................................

ДО УПРАВИТЕЛЯ НА МБАЛ, ДКЦ, МЦ, СМДЛ

.....................................................................................

ДО ОПЛ

....................................................................................

 

         Във връзка със засиленият мигрантски поток към Република България и страните от  Европейския съюз през последните години, от страни с разпространена малария е налице риск от възстановяване на местната трансмисия. През 2016 г. са регистрирани 28 случая на малария. Диагнозата е доказана при 9 български граждани (от които 1 починал ), 2-ма чужденци и 17 бежанци, настанени  в  СДНВЧ гр. Любимец,  

РПЦ гр. Харманли и регистрационно -приемателните центрове в гр. София. Също така с настъпването на

потенциалния малариен сезон, който  в нашата страна е от април до октомври, се повишава рискът за заразяване на специфичните преносители ( комарите от род  Anopheles ) и възникването на местни случаи на

малария.

     Маларията е трансмисивно протозойно заболяване, представляващо сериозен медицински и социален проблем за редица страни по света, поради факта, че често завършва летално при закъсняла диагноза и лечение.   

      Предвид гореизложеното и в изпълнение на препоръките на Глобалната маларийна програма на СЗО е необходимо стриктното прилагане на съществуващите нормативни актове по отношение на маларията и другите тропически паразитози (Наредба № 17/30.07. 2008 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на внасяните паразитози, Наредба № 21/ 18.07.2005 г., обн.ДВ, бр.62/ 29.07.2005 г., изм. ДВ, бр. 52 / 08.07. 2011 г., изм. и доп. ДВ бр. 56 от 08.07.2014 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести).

      Най-важните противоепидемични мерки се свеждат до :

1.    Да се повиши клинико- епидемиологичната насоченост на медицинските  специалисти към маларията чрез снемане на изчерпателна епидемиологична анамнеза за пребиваване в страни с разпространена малария при всеки пациент с неясно фебрилно състояние, независимо от диагнозата.

2.     Да се насочат към химиопрофилактика съгласно актуализираните препоръки на Световната Здравна Организация, всички лица съобщили, че заминават в страни с разпространена малария.

3.    Общопрактикуващите лекари да осигурят своевременно изследване на  лицата, съобщили че са пристигнали от маларийни райони за недопускане на местно разпространение на тази паразитоза.

4.    Медицинските специалисти, открили болни от малария или съмнителни случаи за малария, веднага да съобщат по телефона и да изпратят бързо известие в РЗИ- Пловдив, Дирекция “НЗБ”, Отдел “МИ”-Паразитология.

5.    Заболелите от малария лица да се хоспитализират незабавно в Инфекциозна клиника към УМБАЛ “Свети Георги”, която е оторизирана за прием и лечение на маларийно болни.

6.      Да се засили клиничната насоченост и за други внасяни тропически паразитози (Висцерална лайшманиоза, Амебиаза) към болни с неясни температурни състояния, стомашно чревни оплаквания и анемия, неподдаващи се на обичайната терапия с антибиотици и химиотерапевтици.

 

  С уважение,                                                   

 Д-Р  ВАНЯ ТАНЧЕВА- МАНЧЕВА

Директор на Регионална Здравна Инспекция- Пловдив