Информация, правила и инструкции за регистриране на Туларемия в РБългария

От началото на 2015г в страната са регистрирани 14 случая на Туларемия.  Случаите са от различни области: София град – 2, Ст.Загора - /Чирпан -1, Раднево-1/, Бургас -2, Хасково /Симеоновград-2, с.Троян Община Симеоновград-1/ и Софийска област /с.Алдомировци – 4 и гр.Сливница -1/.

Обобщената справка от предоставената в МЗ информация показва, че при 7 от случаите се касае за ловци, при които заразяването е вследствие обработка и консумация на умрели диви зайци и намерена отстреляна птица.

При 5 от случаите се касае за лица, живеещи при ложи санитарно-битови условия и наличие на гризачи в жилищните помещения.

Всички случаи са късно диагностицирани, преобладава ангинозно – жлезна и очно-жлезна форма на заболяване.

Клинично описание /форми/ на заболяването

Заболяване, характеризиращо се с няколко клинични форми както следва:

-улцерогландуларна – кожно разязвяване и увеличени регионални лимфни възли

-грандуларна – регионална лимфоаденопатия  без наличие на разязвяване

-окулогландуларна – конюнктовит с увеличен преауриколарен лимфен възел

-чревна – болки в коремната област, повръщане, диария

-белодробна – инфекция на белите дробове  и плеврата

-тифуидна – треска без ясно локализирани симптоми даващи идея за първичен афект

Клиничната диагноза се подкрепя ако има данни за кърлежово ухапване, данни за контакт с гризачи и зайци или потенциално контаминирани води.

Инкубационен период:

Най-често 3-5 дни, но може да достигне и 2 седмици.

Заразност:

Болестта не се предава от човек на човек, но пуролентните секрети от лезиите са потенциално заразни. Заразените кърлежи носят причинителя през целия си живот, което ги прави опасни при пипане без ръкавици.

След преболедуване човек придобива дълготраен имунитет, но са описани и реинфекции.

Лечение:

За терапия се използват Стрептомицин, Гентамицин, Доксициклин и Ципрофлоксацин с продължителност от 2 до 3 седмици в зависимост от стадия на заболяването и използвания медикамент.

Съобщаване:

При случаи на Туларемия, същият се докладва на РЗИ с „бързо известие” съгласно Наредба № 21 от 2005г на МЗ за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести.

Във връзка с регистрираните случаи в други области, извън известните до момента природни огнища на Туларемияя, на 04.02.2015г в МЗ се проведе заседание на Националния координационен съвет за управление на Националната програма за профилактика и контрол на векторно-предавани инфекции при хората в РБългария.

НЦЗПБ изготви и предостави правила за вземане на материал от хора на микробиологично изследване на Туларемия, инструкция за вземане и изпращане на водни проби за туларемия, инструкция за вземане и изпращане на материали от животни за туларемия и основни правила в диагностиката и проучване на случаи.

Същите са публикувани на интернет страницата на НЦЗПБ /www.ncipd.org/

В изпълнение на Решение по т.4 от Протокол № 2 от 04.02.2015г от заседанието на Национални координационен съвет, Ви информираме за мерките които следва да предприемете.

Напомняме Ви, че основните противоепидемични мерки са:

  • незабавно извършване на съвместно епидемиологично и епизоотично проучване;
  • предприемане на медицински мерки за своевременна хоспитализация, диагностика и лечение на болните;
  • при пациенти, суспектни за Туларемия (клинични симптоми и епидемиологична анамнеза)е необходимо освен серум за серологично изследване,  в зависимост от локализацията на патологичния процес (аспирати, тампони, биопсии, материали от респираторния тракт).  Особено важно е пробата за култивиране да се взема преди стартиране на антибактериална терапия в лечебното заведение! Пробите се вземат и изпращат при спазване правилата за вземане и изпращане на проби от пациенти за Туларемия в Националната референтна лаборатория по особено опасни бактериални инфекции, НЦЗПБ;
  • засилен санитарно-хигиенен контрол „над водоизточниците, вземане „на проби вода, от водоснабдителната система за питейно-битово водоснабдяване на населените места (от „домовете, „на болните лица от сьседни жилищни сгради и от контролни пунктове в засегнатите населени места). Пробите да се вземат при спазване инструкцията за вземане и изпращане на водни проби за Туларемия в Националната референтна лаборатория по особено опасни бактериални инфекции, НЦЗПБ;
  • организиране изпращането на материали от животни за Туларемия, при спазване инструкцията за вземане и изпращане на материалите в Националната референтна лаборатория по особено опасни бактериални инфекции, НЦЗПБ;
  • провеждане на дератизационни мероприятия в населените места (домове, обществени сгради, складове и др.);
  • провеждане на широка здравно-просветна дейност сред населението в засегнатите региони за начините на заразяване и предпазване от заболяването;
  • ангажиране, на областните управители, кметовете на общините и населените места и представителите на ловно-рибарския съюз за оказване на съдействие при провеждането на комплексните профилактични, противоепидемични и противоепизоотични мерки

При инцидент (ухапване, убождане, изпръскване и пр.) с вероятно инфекциозен материал се препоръчва ежедневно проследяване за повишаване на телесната температура или поява на други, характерни за туларемия клинични прояви при пострадалия.

Проследяването е за период от 14 дни.

При съмнение за развитие на инфекция се провежда консултация с инфекционист и се изпраща материал за изследване в НРЛ ООБИ, НЦЗП

Инструкции за вземане и пращане на проби от пациенти за Туларемия

Принцип е, че проби за изолация на причинителя се взимат преди прилагане на антибиоична терапия. В случаитеqв които вече е даден антибиотичен агент също има смисъл да се опита изолация особено, когато болния е третиран с бета-лактамен антибиотик. Изборът на проба за диагностика зависи от клиничната форма на заболяването. Изследват се следните клинични материали:

 

•        Кръв - при всички клинични форми на туларемия. Пробата е за изолация на причиителя и/или доказване ДНК на причинителя

•        Серум - при всички клинични форми. Първата проба се взима в най-ранния възможен момент, а втората след поне 14 дни. Търсят се специфични антитела.

•        Секрети от респираторния тракт - при белодробна, тифоидна и орофарингеална форма. Фарингеален секрет, БАЛ, храчка, трансторакален белодробен аспират, плеврална течност

•        Тампони - при наличие на улцерогландиларна и окулогландуларна форми.

•        Аспирати - при наличиена видими уголемени лимфни възли

•        Тъканни биопси - правят се при неясни в диференциалнодиагностично отношение случаи.

•        Аутопсионен материал - проби от видими абсцеси на бял и черен дроб, слезка, цереброспинална течност, костен мозък и лимфни възли

Взимане и транспортиране на материали при съмнение за Туларемия става както следва:

Мястото на вземане на пробата се деконтаминира с оглед наличие на нормална флора, която се явява пречка за изолацията на причинителя.

Принцип е да се вземе максимално голям обем проба - така се стига до по-добра изолируемост.

Пробите да се етикетират подробно с име на болния, анатомично място на взимане на пробата, дата и час, както и инициали на лицето, взело пробата.

Пробите да се транспортират до лабораторията по най-бързия начин - за предпочитане в рамките на 2 часа и не по-късно от 8 - 12 часа.

При неправилно взети и транспортирани проби и намалени шансове за изолация се препоръчва използване на молекулярни методи за диагностика.

Серум.След взимане на кръвната проба във вакутейнер за серум (червена запушалка) отделянето му трябва да се извърши по възможност в най-кратки срокове след съсирване на кръвта.

Отделеният серум може да остане на 2 - 8 °С до 10дни. При по-дълъг срок пробите се замразяват.

Ако условията не позволяват да се отдели серум, пробата се съхранява при 2-8 °С. Да не се замразява!

Биопсичен материал.Биопсичния материал се поставя в стерилен контейнер и ако е малък по размер се добавят капчици стерилен физиологичен разтвор, за да се залай влажността ма пробата.

Транспортирането да стане веднага и на стайна температура ако пробата се обработва веднага. Ако това е невъзможно, пробата се съхранява на 2 - 8 °С.

Тампони.За микробиологично култивиране тампоните се поставят в транспортна среда, което осигурява овлажняване на материала.

За анализ с ПВР тампоните се поставят в празна епруветка. Транспортирането може да стане на стайна температура.

Проби от респираторната система.Пробите да се поставят в контейнер с винтова капачка и да се транспортират до лабораторията максимално бързо. Ако това е невъзможно, пробата се съхранява на 2 - 8 °С.

Аспирати.Аспиратите се взимат със стерилна игла и спринцовка и се прехвърлят непосредствено след взимането в стериленконтейнер или епруветка. Транспортира се при стайна температура за незабавно обработване.

Аутопсионен материал.Процедира се както при биопсиченматериал

Контакти:

Преди изпращане на проби телефонирайте в Националната Референтна Лаборатория по Особено Опасни Бактериални Инфекции (HPJIООБИ) 02 8319125

Пробите се изпращат на адрес:

1233 София, бул. Генерал Столетов 44А, НЦЗПБ, НРЛ ООБИ