Дирекция "Обществено здраве"

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ

 

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”

 

Директор дирекция „Обществено здраве”: Д-р Мариана Щърбова

 

тел: 032 644244

тел: 0886 252928

 

ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ”

ОТДЕЛ „ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО И

ЗДРАВНО -ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”

ОТДЕЛ „РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ”

ОТДЕЛ "ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"

Прикрепен файлРазмер
Заявление за издаване на Удостоверение за спазване на здравните изисквания в обекти с източници на йонизиращи лъчения в лечебно заведение 40.5 KB
Уведомление за промяна на данните и обстоятелствата на обект, вписан в регистъра на обектите с обществено предназначение 2.48 MB
Уведомление за откриване на обект с обществено предназначение75.5 KB
Уведомление за откриване на обект с обществено предназначение - транспортно/и средство/а80.5 KB
Заявление за заличаване регистрация на обект с обществено предназначение2.41 MB
Заявление за възстановяване експлоатацията на обект/дейност в обект43 KB
Заявление за разрешително за разрушаване и демонтаж на азбестосъдържащи материали 49 KB
Заявление за издаване на здравно заключение за съгласуване на проекти на общи/ПУП и здравно становище за държавна приемателна комисия18.84 KB
Заявление за становище за възстановяване на дейност в обект с ИЙЛ, временно спрян от експлоатация40 KB
Заявление за измерване радиационни парамeтри40 KB
Заявление за медицинска пригодност за работа в среда на йонизиращи лъчения50.5 KB
Заявление за пренасяне на покойници49 KB
Заявление за регистрация на обект за производство на бутилирани води48.5 KB
Заявление за заличаване на Удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води39 KB
Заявление за изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания42 KB
Заявление за извършване на лабораторни изследвания33.18 KB