Важно

  • ВОДА И ЗДРАВЕ Водата е един от най-съществените природни компоненти, нейната значимост идва от голямата и потребност. Тя осигурява транспорта на източници на енергия, ензими, хормони, биологично а...
  • Шум Източници на шум Транспорт – автомобилен, железопътен, авиационен Промишленост – машини, съоръжения, строителство Вътреквартален – детски и спортни площадки, дискот...