Административни услуги

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ Е АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ С ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР 313645 ОТ 08.08.2011 ГОДИНА, ИЗДАДЕНО ОТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ – СОФИЯ.          

ВСИЧКИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯ РЗИ-ПЛОВДИВ СА СЪГЛАСНО СПИСЪКА НА УНИФИЦИРАНИТЕ НАИМЕНОВАНИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ (СУНАУ)И СА ПУБЛИКУВАНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ИНСПЕКЦИЯТА

УНИФИЦИРАНИТЕ НАИМЕНОВАНИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ СА ОБЯВЕНИ И НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО НА ИНСПЕКЦИЯТА, НАМИРАЩО СЕ В ЗВЕНОТО ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ.

ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ ВАС ЛИЧНИ ДАННИ, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 19 ОТ ЗЗЛД, СЕ СЪБИРАТ И ОБРАБОТВАТ ЗА НУЖДИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА, ПОИСКАНА ОТ ВАС И МОГАТ ДА БЪДАТ КОРИГИРАНИ ПО ВАШЕ ИСКАНЕ.

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ Е ГАРАНТИРАН В ХОДА НА ЦЯЛАТА ПРОЦЕДУРА.

ТРЕТИ ЛИЦА МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ ИНФОРМАЦИЯ САМО ПО РЕДА И ПРИ УСЛОВИЯ НА ЗАКОНА.

НЕПРЕДСТАВЯНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО СЕ ИЗИСКВАТ ОТ ЗАКОН, МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО.

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ,

ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ

 

1. Издаване на служебна бележка за сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ, при недостатъчност на регистрираните практики

2. Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност по чл.2 а от Закона за лечебните заведения

3. Издаване на удостоверения при промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност по чл.2 а от Закона за лечебните заведения

4. Заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

5. Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

6. Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални  методи  за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

7.  Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти  от лекари и лекари по дентална медицина

8. Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

9. Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

10. Издаване на заповеди за откриване, закриване и промяна в обстоятелствата на лекарски  консултативни  комисии

11. Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебните заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи  наркотични вещества

12. Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка лекарствени продукти, съдържащи  наркотични вещества

13. Приемане на молби за освидетелстване и преосвидетелстване от Териториалната експертна лекарска комисия и други във връзка с извършване на медицинската експертиза на работоспособността

15.  Регистрация и заверка на лична здравна книжка

16.  Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение

17. Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение

18. Издаване на удостоверение за съответствие с изискванията на Наредба №49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове

19. Издаване на заключение, че са спазени здравните изисквания в помещенията за търговия на едро с лекарствени продукти

20. Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

21.  Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

22.  Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина

23. Издаване на становище за класифициране на отпадъци

24. Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план

25. Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект

26. Издаване на становище за готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация

27. Издаване на международен сертификат за имунизации

28. Издаване на сертификат за имунизационно състояние

29.  Издаване на удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

30. Издаване на сертификат за здравен контрол или за освобождаване от здравен контрол на кораб

32. Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби

33. Издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната

34. Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

35. Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия

36. Издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обект с източници на йонизиращи лъчения

37. Издаване на заповед за възстановяване на дейност или експлоатация на обект с обществено предназначение, вкл. на обект с източници на йонизиращи лъчения

38. Издаване на становищe за унищожаване на лекарства

39. Извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица

40. Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ

41. Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици

42. Издаване на удостоверение за осигурителен доход  – УП 2

43. Издаване на удостоверение за трудов и/или служебен стаж на осигурени лица – УП 3

44. Извършване на консултации, представляващи законен интерес на физическо или юридическо лице относно административно-правен режим, които се дават по силата на нормативен акт или с извършване на друга административна услуга

45. Предоставяне на достъп до обществена информация

46. Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ