Регионална здравна инспекция град Пловдив

Последни новини

30/11/2020 - 11:24
дата на пробовзимане Населено място обща алфа активност**       Bq/l обща бета активност***       Bq/l естествен уран*...
04/11/2020 - 14:05
Уважаеми колеги,      Във връзка с въведената информационна система за контрол на медицинската експертиза /ИСКМЕ/, следва да въвеждате  данните от направленията/протоколите на ЛКК в процеса на освидетелстване/преосвидетел...
30/10/2020 - 11:40
дата на пробовзимане Населено място обща алфа активност**       Bq/l обща бета активност***       Bq/l естествен уран*...

 

В А Ж Н О !!!!!

 

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, пациенти, чийто общопрактикуващ лекар е починал, моля веднага да направят избор на нов личен лекар, с цел провеждане на лечение и уреждане на временната им неработоспособност

 

В А Ж Н О !!!!!

Във връзка с усложнената епидемична обстановка подаването на документи за освидетелстване и преосвидетелстване на трайната  неработоспособност на място в приемната на РКМЕ към РЗИ Пловдив се преустановява за неопределено време. Документи може да подавате чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: гр. Пловдив, ул. „Перущица” № 1 за РКМЕ, на място ще бъдат приемани само документи за удължаване на временната неработоспособност

 

 

ЗАПОВЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ОГРАНИЧЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЗАВЕДЕНИЯТА, РЕГИСТРИРАНИ В ОДБХ - ПЛОВДИВ, КАТО КОКТЕЙЛ-БАРОВЕ И КАФЕ-АПЕРИТИВИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, ИМАЩИ УДЪЛЖЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ.

 

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЛАНОВ ПРИЕМ И ПЛАНОВА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ, ОПЛ/ДЕНТАЛНИ ЛЕКАРИ, ЛКК И ТЕЛК ВЪВ ВРЪЗКА С ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА

 

Дейности на РЗИ Пловдив

 • РЗИ осъществява държавна политика на територията на Пловдивска област с управление и администриране достъпно за наблюдение и външен контрол
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторни изследвания в своите високоспециализирани лаборатории -  микробиологична, вирусологична и паразитологична.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху заразните болести.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху здравословното състояние на контактните със заразноболни лица, заразоносителите и съмнително болните от заразни болести, на лицата по чл. 34, ал. 3 от ЗЗ както и на други лица по епидемични показания.
 • РЗИ Пловдив извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите.
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на влиянието им върху здравето на гражданите.
 • РЗИ Пловдив извършва наблюдение, оценка и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените сгради, на замърсителите в храни и на питейните води.
 • РЗИ Пловдив оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив контролира регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебни заведения и здравни кабинети
 • РЗИ Пловдив извършва следдипломно практическо обучение в областта на опазването на общественото здраве.