Регионална здравна инспекция град Пловдив

Последни новини

19/07/2016 - 15:01
НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ 18.07.2016 Г. ЗАПОЧНА РАЗДАВАНЕТО НА ВАКСИНА „ТЕТРАКСИМ”, ЕТ. 1 СТАЯ № 7
06/07/2016 - 11:34
На основание чл.10 а. от ЗДС и чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от НПКДС и Заповед  №   587/01.07.2016 г. и Заповед №591/04.07.2016 г. РЗИ гр. Пловдив О Б Я В Я В А: Конкурс за длъжностите: 1.Инспектор в отдел “ДЗК”,...
17/05/2016 - 11:32
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Уведомяваме Ви, че План-разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през  2017 г. е качено на интернет-страницата на Медицински факултет – София...
14/05/2016 - 11:05
На основание чл.10 а. от ЗДС и чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от НПКДС и Заповед  №   479/12.05.2016 г. РЗИ гр. Пловдив О Б Я В Я В А: Конкурс за длъжността: Инспектор в отдел “ПЕК”, Дирекция “НЗБ" Изи...

Дейности на РЗИ Пловдив

 • РЗИ осъществява държавна политика на територията на Пловдивска област с управление и администриране достъпно за наблюдение и външен контрол
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторни изследвания в своите високоспециализирани лаборатории -  микробиологична, вирусологична и паразитологична.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху заразните болести.
 • РЗИ Пловдив упражнява контрол върху здравословното състояние на контактните със заразноболни лица, заразоносителите и съмнително болните от заразни болести, на лицата по чл. 34, ал. 3 от ЗЗ както и на други лица по епидемични показания.
 • РЗИ Пловдив извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите.
 • РЗИ Пловдив извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда и анализиране и оценяване на влиянието им върху здравето на гражданите.
 • РЗИ Пловдив извършва наблюдение, оценка и контрол на шума в урбанизираните територии и обществените сгради, на замърсителите в храни и на питейните води.
 • РЗИ Пловдив оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти в областта на опазването на общественото здраве.
 • РЗИ Пловдив контролира регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебни заведения и здравни кабинети
 • РЗИ Пловдив извършва следдипломно практическо обучение в областта на опазването на общественото здраве.